บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

Results

-

ข้อต่อไป

#1. ______story I read yesterday was very sad.

ข้อต่อไป

#2. When I was young, I _____ to school everyday.

ข้อต่อไป

#3. Good morning, we are glad to _____ when you needed our help

ข้อต่อไป

#4. Whitney didn't concentrate on her work_______?

ข้อต่อไป

#5. The plane will arrive in Bangkok_____six thirty.

#6. If you would rather, we can take______.

ข้อต่อไป

#7. By the time you get home, you uncle_____for Pattaya.

ข้อต่อไป

#8. People sleep_____ on rainy nights.

ข้อต่อไป

#9. You look at me as if you me_____.

ข้อต่อไป

#10. The policeman is running after the thief "at the moment." Underlined words meaning______.

ข้อต่อไป

#11. You need to brush teeth twice a day, otherwise they will_____.

ข้อต่อไป

#12. Wood is_____ but stone is heavier

ข้อต่อไป

#13. ______my friends want to see the play.

ข้อต่อไป

#14. Neither road______to the station.

ข้อต่อไป

#15. I think your answer on the test was____.

จบคำถาม

 

One Response

  1. Thirawut Jatoom says:

    ทำข้อสอบ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *