บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

Results

-

ข้อต่อไป

#1. This test is students _____ native language is not English.

ข้อต่อไป

#2. Would you mind if I _____.

ข้อต่อไป

#3. Did you see my _____?

ข้อต่อไป

#4. He worked ____ form the others.

ข้อต่อไป

#5. They _____ before we reached the bus station.

#6. Mr.Davids will there in a punter of an hour.

ข้อต่อไป

#7. Parents watch over children to protect them.

ข้อต่อไป

#8. I still remember _____ when I was fifteen.

ข้อต่อไป

#9. If everybody ______ the traffic rules,the road will be _____.

ข้อต่อไป

#10. That umbrella is _____.

ข้อต่อไป

#11. We are glad to ______ when you needed our help.

ข้อต่อไป

#12. Water _____ hydrogen and oxygen.

ข้อต่อไป

#13. This is ____ movie which he saw yesterday.

ข้อต่อไป

#14. Would you love to come on a picnic with us? _______.

ข้อต่อไป

#15. There is no indication in Thai that"book" is ____.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *