บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 5

Results

-

#1. Would you like ........... this evening?

ข้อต่อไป

#2. Do you believe ............ life after death.

ข้อต่อไป

#3. She looks at me as if she ............ me.

ข้อต่อไป

#4. He said she wouldn't reveal my secret, ..................

ข้อต่อไป

#5. If he had married her, they ............ very happy together.

ข้อต่อไป

#6. The criminal's wife want to .............. to visit her husband.

ข้อต่อไป

#7. Don't he go?
No, he ....................

ข้อต่อไป

#8. I'm glad to ............... when you needed my help.

ข้อต่อไป

#9. Many people were injured during on Chinese New Year's Day.

ข้อต่อไป

#10. The thief refused ............., his answer was "no"

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *