บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 7

Results

-

#1. ................... you ever been on a cruise to Phuket?

ข้อต่อไป

#2. Your friend said something to you but you can't hear if properly. You want him to say if again. You say "......................."

ข้อต่อไป

#3. I have a feeling that your room .............. differently last time.

ข้อต่อไป

#4. She started her new job tow weeks ..............

ข้อต่อไป

#5. I found some old stamps ............. the new ones.

ข้อต่อไป

#6. Your sister can't stop sneezing. You say her "................."

ข้อต่อไป

#7. Somebody has stepped on you foot, and she has said sorry to you. You say back to her "........................"

ข้อต่อไป

#8. Christina and Justin are at the gate. They .............. now.

ข้อต่อไป

#9. "Please don't leave the door open." my mother said to me.

ข้อต่อไป

#10. ................ I had known earlier, I'd have sent you a telegram.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *