บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8

Results

-

#1. Did you read this chapter thoroughly? Underlined words meaning.............

ข้อต่อไป

#2. Our flight has been ............... because of the storm.

ข้อต่อไป

#3. There isn't ............... sugar in the coffee.

ข้อต่อไป

#4. The woman ............... jewelry was stolen made a police report.

ข้อต่อไป

#5. You see the sing "No Camera " you tell you friend "................"

ข้อต่อไป

#6. You have been invited to the party. Unfortunately. You can't go. You tell the host"................."

ข้อต่อไป

#7. My father's car ............ when he was sending me to school.

ข้อต่อไป

#8. The film ................. by a group of Thai students won the contest in Taiwan.

ข้อต่อไป

#9. Your brother and you are trying to open the door but it is stuck. You tell your brother "................."

ข้อต่อไป

#10. I doubt very much ............. he believes you.

ข้อต่อไป

#11. Can you tell me ............. he left?

ข้อต่อไป

#12. Motoring in Bangkok ............... be a great trail of Patience.

ข้อต่อไป

#13. He ................. a big mistake in doing business with such a firm.

ข้อต่อไป

#14. Are you listening? I've asked you a question there times ............... differently last time.

ข้อต่อไป

#15. ................ people ion this area are highly literate.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *