บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 1

Results

-

ข้อต่อไป

#1. จงหาจำนวนวิธีจัดลำดับตัวอักษรคราวละ 4 ตัว จากคำว่า PROPORTION เท่ากับข้อใดต่อไป

ข้อต่อไป

#2. เมื่อหาร x³-ax²+ a/4x +2b และ x² + ax - ab ด้วย x-2 ลงตัว แล้วข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. วงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ ( -2,5) และผ่านจุด (2, 2) จะตัดแกน X ที่จุดในข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. กำหนดให้ p = 3⁶⁰, q = 5⁴⁸ r = 6³⁶ และ s = 7²⁴ ข้อใดต่อไปนี้ เรียงลำดับได้ถูกต้อง

#6. จากรูป มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#7. ค่าของ cos² A + cos²(60° - A) + cos²(60° - A) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#8. ข้อความใดต่อไปนี้เป็นจริง

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. เส้นสัมผัสเส้นโค้ง y = 2x² + ax + b ที่จุด (-2, 1) ตั้งฉากกับเส้นตรง 2y - x - 7 = 0 ค่าต่ำสุดของ y ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#11. ร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่งพบว่า ถ้าเขาขายเสื้อยี่ห้อ JOHN ในราคาตัวละ 300 บาท จะได้ปีละ 500 ตัว และจะขายเสื้อได้เพิ่ม 10 ตัว ต่อทุกๆ 5 บาท ที่ลดราคาเสื้อ อยากทราบว่าเขาต้องตั้ง ราคาเสื้อตัวละเท่าใด จึงจะทำให้รายได้จากการขายเสื้อยี่ห้อ JOHN มากที่สุด

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#13. ถ้ากำหนดให้ log2 = p แล้ว 3 + log₅ 8 มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#14. โรงงานผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งผลิตได้วันละ x เครื่อง ขายไปได้กำไร y บาท โดยที่ y= 90x - x² ถ้าโรงงานนี้ต้องการกำไรมากที่สุด จงหาจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะต้องผลิต ต่อวัน คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#15. ในการสอบครั้งหนึ่งมีสัมประสิทธิ์ของการแปรผันเท่ากับ1/5 สมปองสอบได้ 6 คะแนน แปลงเป็น คะแนนมาตรฐานได้ -2 สมปองสอบได้คะแนนมาตรฐานเท่ากับ 2 สมปองจะสอบได้กี่คะแนน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *