บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 16

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 16

Results

-

#1. ร้านค้าแห่งหนึ่งขายถุงเท้าได้กำไรคู่ละ 6 บาท และขายรองเท้าได้กำไรคู่ละ 42 บาท ถ้าร้านค้าขายถุงเท้าได้ x คู่ และ ขายรองเท้าได้ y คู่ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้ 2x + 16y ≤ 99 และ 2x + y ≤ 19 จงหาว่าร้านค้าจะได้กำไรมากที่สุดเท่าใด

ข้อต่อไป

#2. นักเรียนกลุ่มหนึ่งมี 9 คน โดยมี เขียว ดำ แดง รวมอยู่ด้วย ถ้าต้องการแบ่งนักเรียนทั้ง 9 คน ออกเป็น 3 กลุ่มๆ ละเท่าๆ กัน มีวิธีที่ เขียว ดำ แดง จะอยู่คนละกลุ่ม เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#3. ถังใบหนึ่งมีลูกบอลสีเขียว 3 ลูก สีดำ 4 ลูก สีแดง 5 ลูก สุ่มหยิบออกมา 3 ลูก จำนวนวิธีที่จะหยิบลูกบอลได้เพียง 2 สีเท่านั้น เป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#4. ตัวประกอบของ 40,000,000 ที่มีค่ามากกว่า 250 มีกี่จำนวน

ข้อต่อไป

#5. ผลบวกของสัมประสิทธิ์ทวินามของทุกพจน์ในการกระจาย (x - 2y)¹¹ เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#6. ค่าเฉลี่ยของข้อมูลชุดหนึ่งเท่ากับ 41 ต่อมามีการเพิ่มข้อมูลอีก 5 ค่า ซึ่งมีผลรวมเป็น 190 ปรากฎว่าค่าเฉลี่ยมีค่าเป็น 40 ข้อมูลชุดใหม่มีทั้งหมดกี่ค่า

ข้อต่อไป

#7. ครอบครัวหนึ่งมีบุตร 5 คน บุตร 2 คน มีน้ำหนักเท่ากัน และมีน้ำหนักน้อยกว่า 3 คนที่เหลือ ถ้าค่าเฉลี่ยเลขคณิต ฐานนิยม มัธยฐาน และ พิสัย ของบุตรทั้ง 5 คน เท่ากับ 21.2 16, 20 และ 14 ตามลำดับ แล้ว สัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์ของข้อมูลชุดนี้ เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#8. ข้อมูลของกำลังพลหน่วยทหารหน่วยหนึ่งมี 4 จำนวน มีค่าเฉลี่ยเลขคณิตเท่ากับ 7 ค่าพิสัยเท่ากับ 12 ค่ามัธยฐาน และฐานนิยมเท่ากับ 6 อยากทราบว่าสัมประสิทธิ์ของการแปรผันของข้อมูลหน่วยทหารหน่วยนี้เป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#9. ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ นักเรียนนายสิบกล้าหาญ ได้คะแนน 75 คะแนน คิดเป็นค่ามาตรฐานได้ 2.5 นายนักเรียน นายสิบเก่งกาจ อยู่รุ่นเดียวกับนักเรียนนายสิบกล้าหาญ ได้คำมาตรฐานของการสอบเป็น 0 ถ้าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบนี้เป็น 6 คะแนน อยากทราบว่านายนักเรียนนายสิบเก่งกาจจะได้คะแนนเท่าใด

ข้อต่อไป

#10. ถ้า A ∩ B มีสมาชิก 3 ตัว, A U B มีสมาชิก 5 ตัว, A และ B มีสมาชิกเท่ากันแล้ว A - B จะมีสมาชิกกี่ตัว

ข้อต่อไป

#11. U มีสมาชิก 30 ตัว เชต A มีสมาชิก 9 ตัว เซต B มีสมาชิก 7 ตัว ถ้า P(A - B) มีสมาชิก 32 ตัว แล้ว P(B - A) จะมี สมาชิกกี่ตัว

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#13. กำหนดให้ Q เป็นเชตของจำนวนตรรกยะ ยกเว้น 1 ให้ * เป็นโอเปอร์เรชันบน Q โดย a * b = (a - 1) (b - 1) + 1 แล้ว อินเวอร์สของ 3 สำหรับ * คือค่าในข้อใด

ข้อต่อไป

#14. นิเสธของประพจน์ "ถ้า 4 ไม่เป็นเลขคู่แล้ว 4 ต้องไม่เป็นจำนวนตรรกยะ ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#15. กำหนดให้ p, q, r, s และ t เป็นประพจน์ใดๆ และกำหนดการอ้างเหตุผล ซึ่งมีเหตุ ดังต่อไปนี้
เหตุ 1. q → p
2.(~r As)→~p
3.qVt
4. ~t
ผลในข้อใดต่อไปนี้ ทำให้การอ้างเหตุผลที่สมเหตุสมผล

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *