บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 2

Results

-

ข้อต่อไป

#1. ในการตอบปัญหารายการหนึ่ง ปรากฎว่ามีผู้ตอบถูก 10 คน เป็นชาย 3 คน และหญิง 7 คน ในการให้รางวัลมีเพียง 3 รางวัล ใช้วิธีจับสลากผู้ตอบถูก จงหาความน่าจะเป็นที่ผู้ได้รับรางวัลเป็นชาย 1 คน และหญิง 2 คนเป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#2. จากข้อมูลที่กำหนดให้ข้างต้น ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. จำนวนที่เป็นทศนิยมไม่รู้จบบางจำนวนเป็นจำนวนอตรรกยะ
ข. จำนวนที่เป็นทศนิยมไม่รู้จบบางจำนวนเป็นจำนวนตรรกยะ
จากข้อความที่กำหนดให้ ข้อสรุปใดต่อไปนี้ถูกต้อง

#4. มาลีต้องการเดินทางจากเมือง A ไปเมือง C โดยต้องเดินทางไปยังเมือง B ก่อนจากเมือง A ไปเมือง B มาลีสามารถเลือกเดินทางโดยรถยนต์ รถไฟ หรือเครื่อง บิน แต่จากเมือง Bไปเมือง C มาลีสามารถเลือกเดินทางโดยเรือ รถยนต์ รถไฟ หรือเครื่องบิน จำนวนวิธีในการเดินทางจากเมือง A ไปยังเมือง C ที่ต้องเดินทางโดยรถไฟเป็นจำนวน 1 ครั้ง มีทั้งหมดกี่วิธี

ข้อต่อไป

#5. นักเรียนห้องหนึ่งมีจำนวน 45 คน จากการสำรวจพบว่า เป็นโรคฟัน 25 คน เป็น โรคตาและโรคฟัน 10 คน ถ้าสุ่มนักเรียนขึ้นมา 1 คน และความน่าจะเป็นที่ นักเรียนคนนั้นจะเป็นโรคตาหรือโรคฟันเป็น 2/3 อยากทราบว่าห้องนี้มีนักเรียน เป็นโรคตากี่คน

ข้อต่อไป

#6. การจ่ายโบนัสของพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งเท่ากับ 1,000 บาท บวก 2 เท่าของเงินเดือนตัวเอง ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนักเรียนจำนวน 80 คน เท่ากับ 42 คะแนน และ 8.6 คะแนน ตามลำดับ ถ้านำคะแนนของนักเรียนมาเพิ่มอีก 24 คน ซึ่งมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบียงเบนมาตราฐานของคะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ฉบับเดียวเดียวกันเท่ากับ 28 คะแนน และ 10 คะแนน ตามลำดับค่าเฉลี่ยเลขคณิตรวมและความแปรปรวนรวมมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#8. ในการสอบวิชาคณิตศาสตร์ของนายธาดาได้คะแนนอยู่ในตำแหน่ง P₂₅ นางสาวฐิติมาได้คะแนนอยู่ในตำแหน่ง P₇₅ ถ้าการสอบครั้งนี้มีส่วนเบียงเบนควอร์ไทล์ เท่ากับ 24 และสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอไทล์เท่ากับ 0.20 แล้วนายธาดาและนางสาวฐิติมาจะสอบได้คะแนนตามลำดับ ในข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#9. ระหว่างปิดภาคเรียนครั้งหนึ่ง เด็กนักเรียนคนหนึ่งได้ไปพักผ่อนที่ชายทะเลพัทยา ตลอดช่วงเวลาที่เขาพักผ่อนที่พัทยา เขาสังเกตว่ามีฝนตก 7 วัน ในช่วงเช้าหรือ ช่วงเย็น ถ้าวันใดฝนตกในช่วงเช้าแล้วฝนจะไม่ตกในช่วงเย็น มีอยู่ 6 วันที่ฝนไม่ตกในช่วงเช้าและมีอยู่ 5 วันที่ฝนไม่ตกในช่วงเย็น อยากทราบว่านักเรียนคนนี้ ไปพักผ่อนที่ชายทะเลพัทยาครั้งนี้เป็นเวลากี่วัน

ข้อต่อไป

#10. ถ้า A ∩ B มีสมาชิก 3 ตัว, A U B มีสมาชิก 5 ตัว A และ B มีสมาชิกเท่ากัน แล้ว A - B จะมีสมาชิกเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *