บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 3

Results

-

#1. เซตของจำนวนจริง m ซึ่งทำให้สมการ x² -mx + 4 = 0 มีรากเป็นจำนวนจริง และเป็นสับเซตของเซตในข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#2. กำหนดให้ f(3x²+ 1) = 9x⁴ + 6x² - 2 แล้ว f(4) มีค่าเท่ากับ ข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#3. กำหนดให้อนุกรมเลขคณิตหนึ่งมีพจน์ที่ n เป็น 2n - 5 ผลบวกของ 15 พจน์ แรกของอนุกรมนี้เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#4. เชตคำตอบของอสมการ x²-x+1/x³+1 ≥ 1ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#5. กำหนดให้ a,b,c เป็นจำนวนจริงใดๆ และพิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. ถ้าa < b แล้ว 1/a < 1/b
ถ้า a < b แล้ว a < a+b/2<b
ถ้า a < b แล้ว a² < b²
จากข้อมูลความที่กำหนดให้ข้างต้น ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. เชตคำตอบของสมการ √4x²-7x-15-√x²-3x=√x²-9 คือเซตในข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#7. จงหาเรนจ์ของ r เท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. บุญส่งนำเงินไปฝากธนาคาร 5, 000 บาท ธนาคารคิดดอกเบี้ยให้ร้อยละ 15 ต่อ ปี บุญส่งฝากเงินไว้ครบ 5 ปี โดยไม่ถอนดอกเบี้ยเลย เมื่อสิ้นปีที่ 5 เขาจะได้รับดอกเบี้ยเป็นเงินทั้งหมดเท่าไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *