บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 4

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. จงหาจำนวนวิธีจัดลำดับตัวอักษรคราวละ 1 ตัว จากคำว่า PROPORTION เท่ากับข้อใดต่อไป

ข้อต่อไป

#3. ค่าของ cos² A + cos²(60°+ A) + cos²(60° - A) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. ข้อความใดต่อไปนี้เป็นจริง

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. เส้นสัมผัสเส้นโค้ง y = 2x² + ax + b ที่จุด ( -2, 1) ตั้งฉากกับเส้นตรง 2y - x - 7 = 0 ค่าต่ำสุดของ y ตรงกับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#8. ร้านขายเสื้อผ้าแห่งหนึ่งพบว่า ถ้าเขาขายเสื้อยี่ห้อ JOHN ในราคาตัวละ 300 บาท จะได้ปีละ 500 ตัว และจะขายเสื้อได้เพิ่ม 10 ตัว ต่อทุกๆ 5 บาท ที่ลดราคาเสื้อ อยากทราบว่าเขาต้องตั้งราคาเสื้อตัวละเท่าใด จึงจะทำให้รายได้จากการขายเสื้อยี่ห้อ JOHN มากที่สุด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. วงกลมที่มีจุดศูนย์กลางอยู่ที่ (-2,5) และผ่านจุด (2, 2) จะตัดแกน X ที่จุดในข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#12. ถ้ากำหนดให้ log2 = p แล้ว 3 + log₅ 8 มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#13. โรงงานผลิตเครื่องคอมพิวเตอร์แห่งหนึ่งผลิตได้วันละ ' เครื่อง ขายไปได้กำไร บาท โดยที่ y = 90x - x² ถ้าโรงงานนี้ต้องการกำไรมากที่สุด จงหาจำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่จะต้องผลิตต่อวัน คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#14. ในการสอบครั้งหนึ่งมีสัมประสิทธิ์ของการแปรผันเท่ากับ 1/5 สมปองสอบได้ 6 คะแนน แปลงเป็นคะแนนมาตรฐานได้ -2 สมปองสอบได้คะแนนมาตรฐานเท่ากับ 2 สมปองจะสอบได้กี่คะแนน

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *