ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 5

Results

-

ข้อต่อไป

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. นักเรียนกลุ่มหนึ่ง 4 คน เป็นเพื่อนสนิทกัน มี 2 คน น้ำหนักเท่ากัน และหนักน้อยกว่าอีก 2 คนที่เหลือ ถ้าฐานนิยม มัธยฐาน และพิสัยของน้ำหนักของนักเรียน 4 คน นี้คือ 40,41 และ 6 กิโลกรัม ตามลำดับแล้วตัวกลางเลขคณิตของน้ำหนักของนักเรียนทั้ง 4 คนนี้ คือข้อใด

#3. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. นักเรียน 2 ห้อง ทำข้อสอบชุดเดียวกัน ห้องแรกมีจำนวนนักเรียน 20 คะแนน ทำคะแนนสอบ โดยมีค่าเฉลี่ยเลขคณิตได้ 80% อีกห้องหนึ่งมีจำนวนนักเรียน 30 คน ทำคะแนนเฉลี่ยได้ 70% จงหาว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนทุกคนในห้องทั้งสองเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ครอบครัวหนึ่งมีบุตร 3 คน ถ้าความน่าจะเป็นที่บุตรแต่ละคนจะเป็นชายเท่ากับ 1/3 แล้วความน่าจะเป็นที่ครอบครัวนี้จะมีบุตรเป็นชาย 2 คน หญิง 1 คน มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#8. จากสามเหลี่ยม ABC ถ้ากำหนดให้ (a + b + c)(b + c - a) = 3bc แล้วข้อสรุปในข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

ข้อต่อไป

#9. อนุกรมอนันต์เรขาคณิตอนุกรมหนึ่งมีพจน์ที่ 3 เท่ากับ 8/9 ถ้าผลบวกเฉพาะพจน์คู่มีค่าเป็น 2/5 เท่า ของผลบวกทั้งหมดของอนุกรมแล้ว จงหาว่าผลบวก 4 พจน์แรกมีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#11. ในการหยิบสลาก 3 ใบ จากสลากทั้งหมด 10 ใบ ที่มีหมายเลข 0 - 9 ในกล่องใบหนึ่ง จงหาความน่าจะเป็นที่สลากทั้ง 3 ใบ ที่หยิบมานั้นเป็นจำนวนเฉพาะทั้งหมด

ข้อต่อไป

#12. นายโชคดีได้รับเงินเดือนประจำในปี พ.ศ. 2550 เดือนละ 28, 700 บาท ถ้าดัชนีค่าครองชีพของ พ.ศ. 2550 เมื่อใช้ พ.ศ. 2545 เป็นปีฐานเท่ากับ 140.0 นายโชคดีจะได้รับเงินเดือนในปี พ.ศ. 2545 เดือนละเท่าใด

ข้อต่อไป

#13. ถ้าเส้นสัมผัสเส้นโค้ง y = 1 + 4x - x² ขนานกับเส้นตรง 2y - 4x + 1 = 0 แล้ว เส้นสัมผัสสมการตามข้อใด

ข้อต่อไป

#14. ถ้ากำหนดให้ A และ B เป็นเซตใดๆแล้ว ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#15. กำหนดให้ p V q, p → r และ ~ r เป็นประพจน์ที่มีค่าความจริงเป็นจริง แล้วข้อความต่อไปนี้ข้อใดมีค่าความจริงเป็นเท็จ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *