บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 6

Results

-

ข้อต่อไป

#1. บริษัทแห่งหนึ่งจำแนกลูกจ้างเป็น 2 กลุ่ม คือ คนงานและพนักงาน โดยที่คนงานมีค่าจ้าง รายวันเฉลี่ย 120 บาทต่อคน และลูกจ้างทั้งหมดมีค่าจ้างรายวันเฉลี่ย 200 บาทต่อคน ถ้า จำนวนคนงานเป็น 3 เท่าของจำนวนพนักงานแล้ว พนักงานมีค่าจ้างรายวันเฉลี่ยต่อคนเท่ากับข้อใด

#2. ในกระปุกใส่เหรียญบราณของคุณปู่มีเหรียญ สตางค์ 2 อัน, เหรียญ 5 สตางค์ 4 อัน และ เหรียญ 10 สตางค์ : อัน สุมหยิบเหรียญมา : อัน โดยที่แต่ละเหรียญมีโอกาสถูกหยิบเท่ากัน จงหาว่าความน่าจะเป็นที่เหรียญทั้งหกจะมีค่าอย่างน้อย 50 สตางค์ เท่ากับข้อดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. ในการจัดให้นักเรียน 10 คน ซึ่งมี A, B และ C รวมกลุ่มด้วยนั่งประชุมรอบโต๊ะกลม จงหาความน่าจะเป็นที่ A นั่งติดกับ B หรือ C เท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#11. กำหนดให้ p,g,r เป็นประพจนใดๆ ถ้าประพจน์ (p → q) → (p → r) เป็นเท็จ แล้วประพจน์ ในข้อใดต่อไปนี้ มีค่าความจริงเป็นจริง

ข้อต่อไป

#12. พิจารณาเส้นตรงที่ผ่านจุด (3, -2) ซึ่งผลบวกของระยะตัดแกน X และระยะตัดแกน Y เท่ากับ 3 เท่าของความชันของเส้นตรงจงหาว่าผลบวกของความชันของเส้นตรงดังกล่าวนี้เท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. เซตคำตอบของอสมการ x +1 < IxI < 5x + 7 เป็นสับเซตของเซตในข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *