ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 7

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. กำหนดให้ p, q, r เป็นประพจน์ใดๆจงหาว่าประพจน์ p → (q →~ r) สมมูลกับประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#3. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ถ้าใช้เฉพาะเลขโดดที่เป็นเลขคี่สร้างจำนวน 3 หลัก จงหาว่าผลบวกของจำนวนเหล่านี้รวมกันทั้งหมดเท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#5. ในการศึกษาการกระจายของจำนวนไข่ (ฟองต่อเดือน) ของนกกระทาโดยใช้ตัวอย่างนก 40 ตัว พบว่าส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์เท่ากับ 4.0 และสัมประสิทธิ์ของส่วนเบี่ยงเบนควอร์ไทล์เท่ากับ 20% ถ้าแจกแจงข้อมูลมีลักษณะสมมาตร แล้วมัธยฐานของจำนวนไข่นกกระทา เท่ากับเท่าใดต่อเดือน

ข้อต่อไป

#6. มีคู่อันดับ (x,y) ของจำนวนเต็มบวกระหว่าง 0 และ log₁₀x + log₁y ทั้งหมดกี่คู่ ซึ่งทำให้มีค่าเป็นจำนวนเต็ม

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. กำหนดให้ f เป็นฟังก์ชันที่มีสมบัติ f(a +b) = f(a) + f(b) + 2ab สำหรับจำนวนเต็มบวก a และ b ทุกจำนวน ถ้า f(1) = 4 แล้ว f(8) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#9. ในการสอบวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง สมนึกสอบได้ 64 คะแนน คิดเป็นคะแนนมาตรฐานได้ 2.0 ถ้าสัมประสิทธิ์ของการแปรฝันของคะแนนสอบเท่ากับ 0.14 แล้วสุรชัยซึ่งสอบได้ 71 คะแนน คิดเป็นคะแนนมาตรฐานได้เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#11. กำหนดให้ดัชนีราคาผู้บริโภคในปี พ.ศ. 2549 เทียบกับปี พ.ศ. 2544 เป็น 120 ถ้านาย ประจบมีรายได้ 20,000 บาท ในปี พ.ศ. 2544 และในปี พ.ศ. 2549 เขามีรายได้ที่แท้จริงเทียบกับปี พ.ศ. 2544 เพิ่มขึ้นเพียง 29 อยากทราบว่าในปี พ.ศ. 2549 เขามีรายได้เท่ากับ เท่าใด

ข้อต่อไป

#12. จงหาค่าของ 5 x 7 x 9 x ... x (2n - 1) จะมีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#13. ค่าของ....เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#14. ยิงจรวดขึ้นไปบนอากาศ ซึ่งมีสมการการเคลื่อนที่เป็น s = t²/2 + 4t / t+1 เมื่อ s เป็นระยะทางมีหน่วยเป็นฟุต และ t เป็นเวลามีหน่วยเป็นวินาที จงหาว่าขณะที่จรวดไม่มีความเร่งจะมีค่าความเร็วเท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#15. เมื่อหาร x⁴ - x³ + 3x² - x - 1 และ 2x³ + x² + 75x + a ด้วย x - 5 แล้วต่างก็เหลือเศษ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *