บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 8

Results

-

ข้อต่อไป

#1. ถ้ากำหนดให้ g(x) = 1 - 3x และ f(g(x)) = 9x² - 6x + 5 แล้ว f(1) มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

#2. ถ้ากำหนดให้ f(x) = x² และ f(0) = 2 แล้ว f(1) เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#3. สุ่มจำนวนที่แตกต่างกัน 3 จำนวน จากจำนวนเต็มบวก 1 ถึง 10 จงหาว่าความน่าจะเป็นที่ผลบวกของจำนวน 3 จำนวนที่สุ่มได้เท่ากับ 15 คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#4. จำนวนเต็มที่ประกอบด้วยเลขโดด 4 หลัก แตกต่างกันระหว่าง 1,000 และ 9,999 ซึ่งค่าสัมบูรณ์ ของผลต่างระหว่างเลขโดดหลักที่หนึ่งกับหลักที่สี่เท่ากับ 2 มีทั้งหมดกี่จำนวน

ข้อต่อไป

#5. ถ้าเส้นตรง y = mx + 1 ตัดวงรี x² + 4y² = 1 เพียงจุดเดียว แล้วค่าของ m² คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. เส้นสัมผัสของเส้นโค้ง y = x³ ที่จุด (2,8) มีระยะตัดแกน y เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#8. คำตอบของสมการ √7x -√3x = 4 คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#9. ถ้าดัชนีราคาข้าว ปี พ.ศ. 2544 เทียบกับปี พ.ศ. 2541 เท่ากับ 120% และดัชนีราคาข้าวปี พ.ศ. 2547 เทียบกับปี พ.ศ. 2544 เท่ากับ 110% แล้วดัชนีราคาข้าวปี พ.ศ. 2547 เทียบกับปี พ.ศ. 2541 เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#10. ถ้า A มีสมาชิก 3 ตัว และ B มีสมาชิก 4 ตัว และ A U B มีสับเซตแท้ทั้งหมด 31 เขต แล้ว A และ B มีสมาชิกร่วมกันเท่าใด

ข้อต่อไป

#11. กำหนดให้ x และ a เป็นจำนวนจริง ถ้า x < a < 0 แล้วข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#12. คำตอบของอสมการ คือข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#13. พิจารณาข้อความ "ถ้าโรมิโอรักจูเลียต แล้วโรมิโอต้องไม่ฆ่าตัวตาย " อยากทราบว่าข้อความดังกล่าวสมมูลกับข้อความในข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#14. รูปสามเหลี่ยมสองรูปที่มีมุม 30° - 60° - 90° เท่ากันทุกประการ มีบางส่วนซ้อนกันตั้งอยู่บนด้านตรงข้ามมุมฉากร่วมกัน ถ้าด้านตรงข้ามมุมวากยาว 12 หน่วย แล้วพื้นที่ส่วนที่ซ้อนกันของรูปสามเหลี่ยมมุมฉากทั้งสองเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *