บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาคณิตศาสตร์ ชุดที่ 9

Results

-

ข้อต่อไป

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ถ้า a = log₈ 225 และ b = log₂ 15 แล้ว ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

#3. ชาย 3 คน และหญิง 2 คน จองที่นั่งดูภาพยนต์ได้ที่นั่งติดกัน 5 ที่นั่ง จะมีวิธีจัดที่นั่งกี่วิธีโดยที่ ชาย 3 คน ไม่ได้ติดกันทั้งหมด

ข้อต่อไป

#4. รายได้ของพนักงานขายสินค้ามีความแปรปรวนเท่ากับ 360,000 (บาท)² สัมประสิทธิ์ของการแปรผันของรายได้เท่ากับ 12% จงหาว่าพนักงานกลุ่มนี้มีรายได้เฉลี่ยเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. ในการสอบคัดเลือกเข้าโรงเรียนุจ่าอากาศวิชาคณิตศาสตร์ สมพรสอบได้ 56 คะแนน คิดเป็น ค่ามาตรฐานได้ 2.2 ถ้าคะแนนเฉลี่ยของวิชาคณิตศาสตร์ เท่ากับ 34 คะแนน แล้วความแปรปรวนของคะแนนวิชาคณิตศาสตร์ มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. ถ้ากำหนดให้ sin x = 3 cos x แล้ว sin x • cos x มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#9. กำหนดให้ p, q, r และ s เป็นประพจน์ ถ้า (p ∧ 9) - r เป็นเท็จ แล้วประพจนในข้อใดต่อไป นี้เป็นจริง

ข้อต่อไป

#10. สร้างกล่องทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากจากแผ่นโลหะสีเหลี่ยมมุมฉากกว้าง 10 นิ้ว และยาว 14 นิ้ว ตัดมุมเป็นรูปลี่เหลี่ยมจัตุรัสยาวด้านละนิ้วออกไปทั้ง 4 มุม แล้วพับขึ้นมาจะได้กล่องสูง 3 นิ้ว จงหาว่าปริมาตรของกล่องที่ได้เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#11. แก้วขวัญซื้อส้ม 3 กิโลกรัม และฝรั่ง 2 กิโลกรัม ราคาเฉลี่ยของผลไม้ทั้ง 2 ชนิด คือ กิโลกรัม ละ 21 บาท ถ้าส้มราคาแพงกว่าฝรั่งกิโลกรัมละ 10 บาท แล้วส้ม 2 กิโลกรัม และฝรั่ง 3 กิโลกรัม ราคารวมกันเท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#12. ถ้า a,b และ c เป็นจำนวนจริงใดๆ แล้วข้อใดต่อไปนี้เป็นจริง

ข้อต่อไป

#13. ข้อมูลชุดหนึ่งมี 4 จำนวน โดยที่มีพิสัยเท่ากับ 6 และ ฐานนิยามเท่ากับค่าเฉลี่ยเลขคณิต คือ 4 จงหาว่าจำนวนน้อยที่สุดใน 4 จำนวนนี้คือข้อใด

ข้อต่อไป

#14. เลือกจำนวนเต็มบวกที่มี 2 หลัก จำนวนหนึ่งโดยสุ่ม สมมุติว่าได้ N จงหาว่าความน่าจะเป็นที่ log₂ N จะเป็นจำนวนเต็ม เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#15. ถ้ากำหนดให้ f(x) = 5x² + ax + b เมื่อ a ≠ b,f(a) = b และ f(b) = a แล้วค่าของ a - b เท่ากับข้อใดต่อไปนี้

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *