บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 11

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 11

Results

-

#1. เราได้ยินเสียงฝนตกกระทบกองใบไม้บนพื้นดิน เพราะเหตุใด

ข้อต่อไป

#2. เสียงจากท่อไอเสียรถยนต์คันหนึ่งมีระดับความเข้ม 100 เดซิเบล เจ้าของรถได้ดัดแปลงให้เสียงเบาลงจน ความเข้มเสียงเป็น 1/1,000 เท่าของความเข้มเดิมเสียงที่ดัดแปลงแล้วนี้จะมีระดับความเข้มเป็นกี่เดซิเบล

ข้อต่อไป

#3. ระดับความเข้มและความถี่เสียงในข้อใดจึงจะเหมาะสมต่อการได้ยินของคนปกติ

ข้อต่อไป

#4. ในการบันทึกเสียงและผลิตเสียงก่อนที่สัญญาณจะเข้าสู่ลำโพงของอุปกรณ์ใดต่อไปนี้ที่ไม่มีสนามแม่เหล็กเข้ามาเกี่ยวข้อง

ข้อต่อไป

#5. คนที่มองเห็นชัดเจนตามปกติในเวลากลางวัน แต่ในเวลาใกล้ค่ำจะมองไม่ค่อยเห็น เพราะเหตุใด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. จงเรียงลำดับคำไฟฟ้าในแต่ละเดือน จากมากไปน้อย เมื่อใช้อุปกรณ์ฟฟ้าต่อไปนี้
ก. เตารีดขนาด 500 วัตต์ ใช้เดือนละ 5 ครั้ง ครั้งละ 2 ชั่วโมง
ข. เตาอบไมโครเวฟขนาด 600 วัตต์ ใช้ทุกวัน วันละ 20 นาที
ค. หลอดไฟฟ้าขนาด 40 วัตต์ จำนวน 4 หลอด ใช้ทุกวัน วันละ 4 ชั่วโมง

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดไมใช้วิธีการตรวจสอบไฟฟ้ารั่วของเครื่องใช้ไฟฟ้า
ก. สำรวจว่าเครื่องใช้ไฟฟ้ามีการต่อสายดินหรือไม่
ข. วัดค่ากระแสไฟฟ้ารวมว่าเกินขนาดของฟิวส์หรือไม่
ค. ตรวจดูสภาพของสายไฟและรอยต่อว่าชำรุดหรือไม่
ง. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้า แต่ไม่ถอดปลั๊กออกและดูตัวเลขที่มาตรวัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

ข้อต่อไป

#9. การที่คนเรามองเห็นวัตถุที่อยู่ใกลได้ชัด เนื่องจากสาเหตุในข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ลักษณะผิวปกติในมนุษย์เป็นลักษณะเด่น ลักษณะผิวเผือกเป็นลักษณะด้อย นาย ก ผิวปกติ แต่มีแม่ผิว เผือก ส่วนนางสาว ข ผิวเผือกเหมือนพ่อ เมื่อ ก และ ข แต่งงานกัน โอกาสที่ลูกคนแรกของนาย ก และนาง ข จะมีผิวเผือกเหมือนแม่ ย่าและตาเป็นเท่าไร

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดเปรียบเทียบได้กับการทำงานของไต

ข้อต่อไป

#12. ในกระบวนการกลั่นปิโตรเลียมจะได้ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หลายชนิด ข้อใดเป็นการเรียงลำดับผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเดือดต่ำไปยังผลิตภัณฑ์ที่มีจุดเดือดสูง

ข้อต่อไป

#13. ผลิตภัณฑ์น้ำมันต่อไปนี้
ก. น้ำมันเบนซิน ข. น้ำมันดีเซล ค. น้ำมันก๊าด ง. น้ำมันเตา จ. น้ำมันหล่อลื่น
ข้อใดเรียงลำดับการเพิ่มขึ้นของจุดเดือดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. การคัดแยกขยะออกเป็นประเภทต่าง ๆ จะทำให้สะดวกในการกำจัด ถ้าพบสัญลักษณ์ตามในรูปที่ถังขยะ ขยะในข้อใดควรทิ้งลงในถังใบนี้

ข้อต่อไป

#15. วิธีที่ดีที่สุด ที่จะดูแลสิ่งแวดล้อมเกี่ยวกับขยะพลาสติก คือข้อใด
ก. เผาขยะพลาสติก
ข. ฝังกลบหรือนำไปถมที่
ค. ลดปริมาณการใช้
ง. นำกลับมาใช้ใหม่

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *