บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 15

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 15

Results

-

#1. หนึ่งปีแสง หมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดถูกต้องเกี่ยวกับหน้าที่ของวิตามิน
ก. วิตามินไทอามีนเกี่ยวข้องกับการทำงานของระบบประสาท
ข. วิตามินเรตินอลเกี่ยวข้องกับพัฒนาการของทารกในครรภ์
ค. วิตามินไนอะซินและไพริดอกชินมีหน้าที่บำรุงประสาท
ง. วิตามินซีมีหน้าที่ควบคุมเมแทบอลิซึมของคอเลสเทอรอล

ข้อต่อไป

#3. ผนังเซลล์ของสาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินมีองค์ประกอบเหมือนกับผนังเซลล์ของอะไร

ข้อต่อไป

#4. การเปลี่ยนแปลงในข้อใดเกิดขึ้นเมื่อร่างกายขาดน้ำ
ก. แรงดันออสโมติกของเลือดสูงขึ้น
ข. ต่อมใต้สมองส่วนหลังหลั่ง ADH น้อย
ค. ท่อของหน่วยไตดูดน้ำกลับน้อย

ข้อต่อไป

#5. หลังรับประทานอาหาร 1-2 ชั่วโมง ระดับน้ำตาลในเส้นเลือดใดสูงสุด

ข้อต่อไป

#6. ในวงจรการตอบสนองข้อใดประกอบด้วยเซลล์ประสาทสั่งการเพียงเซลล์เดียว
ก. การหดขาของกบเมื่อถูกเข็มแทง
ข. การกระตุกขาเมื่อถูกเคาะที่เข่า
ค. การหดตัวของกล้ามเนื้อม่านตา

ข้อต่อไป

#7. พฤติกรรมใดที่แสดงออกมาโดยไม่ต้องได้รับการฝึกฝน
ก. การเคลื่อนที่เข้าหาไหมเพศเมียของไหมเพศผู้เมื่อได้รับฟิโรโมนของไหมเพศเมีย
ข. การสร้างปลอกหุ้มตัวของหนอนไหม
ค. การรำแพนของนกยูง
ง. การเดินตามแม่ห่านของลูกห่านเมื่อแรกเกิด

ข้อต่อไป

#8. กำหนดให้
ก. ผีเสื้อ แมลงวัน ยุง ด้วง มด
ข. ตั๊กแตน แมลงสาบ แมลงปอ แมลงดาน
ค. แมลงสาบ มด จิ้งหรีด
ง. แมลงปอ ยุง ผีเสื้อไหม ด้วง มด แมลงหางดีด
สัตว์ในข้อใดที่มีเมทามอร์โฟซิสเป็นแบบเดียวกันทั้งหมด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดไม่ถูกต้องเกี่ยวกับกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง
ก. มีวัฏจักรคัลวินเกิดขึ้นทั้งในพืช C₃ และ C₄
ข. ปฎิกิริยาของฮิลล์ และการถ่ายทอดอิเล็กตรอนเกิดที่เยื่อไทลาคอยด์ (Thylakoid)
ค. การตรึง CO₂ ของพืช C₃ เกิดขึ้นที่สโตรมา ทำให้เกิดน้ำตาลชนิดแรก คือ PGA

ข้อต่อไป

#10. นำน้ำทิ้งจากโรงงานที่ไม่มีระบบกำจัดน้ำเสียมาตรวจสอบแล้วสรุปว่าเป็นน้ำเสีย ผลการตรวจควรเป็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#11. ถ้าตั้งสมมติฐานว่านิวเคลียสจำเป็นต่อการมีชีวิตของเซลล์ อะไรคือตัวแปรอิสระ

ข้อต่อไป

#12. ความสัมพันธ์ในการอยู่ร่วมกันระหว่างต้นเฟินที่ขึ้นอยู่บนต้นสักเหมือนกับการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตคู่ใด
ก. ฝอยลมบนต้นมะม่วง
ข. เหาฉลามกับปลาฉลาม
ค. นกทำรังบนต้นไม้

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดเป็นความสัมพันธ์เหมือนกับไลเคน (Lichen)
ก. สาหร่ายสีเขียวแกมน้ำเงินกับแหนแดง
ข. เห็ดบนขอนไม้ผุ
ค. ผักบุ้งกับผักตบชวาในแหล่งน้ำเดียวกัน
ง. มดดำกับเพลี้ยแป้ง

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดไม่ใช่คุณสมบัติของสารพันธุกรรม

ข้อต่อไป

#15. อาหารส่วนใหญ่ที่สัตว์เคี้ยวเอื้องกินเข้าไปเป็นพวกเซลลูโลส ซึ่งเป็นคาร์โบไฮเดรตโมเลกุลใหญ่ สัตว์เหล่านี้ ควรได้โปรตีนมาจากแหล่งใด
ก. จากพืชที่กินเข้าไป
ข. จากการสังเคราะห์โดยจุลินทรีย์
ค. จากการย่อยเซลล์จุลินทรีย์

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *