บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 16

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 16

Results

-

#1. ข้อใดถูก

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดเป็นจริงเกี่ยวกับการย่อยอาหารในกระเพาะอาหารของสัตว์เคี้ยวเอื้อง
ก. มีจุลินทรีย์ช่วยย่อยสลายเซลลูโลส
ข. มีกระเพาะอาหาร 4 ส่วน โดย 3 ส่วนแรกเปลี่ยนแปลงมาจากหลอดอาหาร
ค. มีเอนไชม์สำหรับย่อยอาหารอยู่ในกระเพาะอาหารส่วนท้ายเท่านั้น

ข้อต่อไป

#3. เซลล์เม็ดเลือดแดงและเซลล์เม็ดเลือดขาวแตกต่างกันในเรื่องใด
ก. จำนวน ข. ขนาด ค. หน้าที่ ง. นิวเคลียส

ข้อต่อไป

#4. ระบบหมุนเวียนเลือดของปลาเหมือนหรือแตกต่างกับไส้เดือนดินหรือไม่อย่างไร

ข้อต่อไป

#5. นายแดงให้เลือดแก่นายขาวซึ่งเสียเลือดจากการประสบอุบัติเหตุได้ 1 ปีต่อมา นายแดงป่วยแต่แพทย์ไม่อนุญาตให้ใช้เลือดของนายขาวเพราะเหตุใด
ก. นายแดงมีเลือดหมู่ B นายขาวมีเลือดหมู่ AB
ข. นายแดงมีเลือดหมู่ O นายขาวมีเลือดหมู่ A, B หรือ AB
ค. นายแดงมีเลือดหมู่ A นายขาวมีเลือดหมู่ AB

ข้อต่อไป

#6. ถ้าสิ่งมีชีวิตเซลล์เดียวอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีสภาพไฮโพทอนิก (Hypotonic solution) จะเกิดอะไรขึ้นกับเซลล์

ข้อต่อไป

#7. การแลกเปลี่ยนแก๊สในร่างกายเกิดขึ้นที่ใดบ้าง
ก. หลอดลมกับเส้นเลือดฝอย
ข. แขนงขั้วปอดกับเส้นเลือดฝอย
ค. ถุงลมปอดกับเส้นเลือดฝอย
ง. เซลล์ทั่วไปในร่างกายกับเส้นเลือดฝอย

ข้อต่อไป

#8. ข้อความใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. สัตว์ข้อใดที่อุณหภูมิร่างกายแปรผันตามอุณหภูมิของสิ่งแวดล้อม

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดกล่าวถึงการรักษาดุลยภาพของน้ำและแร่ธาตุของปลาน้ำจืดได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#11. เหตุใดจึงพบสารพิษอยู่มากในผู้บริโภคลำดับสูงสุดของสายใยอาหาร

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดเป็นผลประโยชน์ของต้นใบยาสูบที่ได้รับจากผลผลิตของสารนิโคตินที่ถูกสร้างขึ้นโดยตัวมันเอง

ข้อต่อไป

#13. การดื่มน้ำส้มเป็นปริมาณมาก ทำให้เลือดมีสภาวะเป็นกรดจริงหรือไม่ เพราะเหตุใด

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดกล่าวถึงนิวเคลียสได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดกล่าวถึงอิเล็กตรอนได้ถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *