บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 2

Results

-

#1. รถพยาบาลเปิดไซเรนความถี่ 800 เฮิรตซ์ ทำให้ผู้ที่กำลังขับรถสวนทางกับรถพยาบาลซึ่งขับด้วยความเร็ว 20 เมตรต่อวินาที ได้ยินเสียงไซเรนความถี่ 929 เฮิรตซ์ จงหาว่ารถพยาบาลขับด้วยความเร็วเท่าใดเมื่อกำหนดให้ความเร็วเสียงในอากาศ มีค่าเท่ากับ 340 เมตรต่อวินาที

ข้อต่อไป

#2. พิจารณาข้อมูลที่กำหนดให้ดังต่อไปนี้
ก. เกิดขึ้นระหว่างโลหะ 2 อะตอม
ข. เกิดขึ้นระหว่างอโลหะ 2 อะตอม
ค. เกิดขึ้นโดยการถ่ายโอนอิเล็กตรอนระหว่างอะตอม ง. เกิดขึ้นโดยการแชร์อิเล็กตรอนระหว่างอะตอม
จากข้อความข้างต้น ข้อมูลใดถูกต้องเกี่ยวข้องกับพันธะโคเวเลนต์

ข้อต่อไป

#3. พิจารณาข้อความต่อไปนี้
ก. เส้นใยที่หุ้มเมล็ดฝ้าย นุ่น ใยมะพร้าว จัดเป็นเส้นใยเซลลูโลส
ข. ลินิน ปอ จัดเป็นเส้นใยจากเปลือกไม้
ค. ผ้าไหมหดตัวเมื่อได้รับความร้อนและความชื้น
จากข้อความข้างต้น ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดเป็นการเลือกปฏิบัติได้เหมาะสมที่สุด

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดต่อไปนี้เป็นการเรียงลำดับสายการวิวัฒนาการจากอดีตถึงปัจจุบันได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. แอนติเจนและแนติบอดีในหมู่เลือด ข้อใดต่อไปนี้กล่าวไม่ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. จากการศึกษาลักษณะต่างๆ ในแฝดไข่ใบเดียวกันหรือแฝดไข่คนละใยมีข้อมูล ดังนี้
ก. เมื่อแฝดไข่ใบเดียวกัน แสดงลักษณะออกมาเหมือนกัน
ข.เมื่อแฝดไข่ใบเดียวกัน แสดงลักษณะออกมาต่างกัน
ค. เมื่อแฝดไข่คนละใบ แสดงลักษณะออกมาเหมือนกัน
ง. เมื่อแฝดไข่คนละใบ แสดงลักษณะออกมาต่างกัน
จากข้อมูลข้างต้น จะทราบได้อย่างไรว่าสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลมากกว่าพันธุกรรม

ข้อต่อไป

#8. พิจารณาข้อมูลของสารชีวโมเลกุล ได้ดังต่อไปนี้
ก. กลูโคส-ไขมัน
ข. กรดอะมิโน - ซูโครส
ค. เอนไซม์ - กรดอะมิโน
ง. แป้ง - โปรตีน
จากข้อความข้างต้น สารชีวโมเลกุลในข้อใดมีธาตุที่เป็นองค์ประกอบต่างกัน

ข้อต่อไป

#9. รับประทานข้าวสารปริมาณ 300 กรัม จะให้พลังงานเท่ากับข้อใดต่อไปนี้
ก. ไขมันปริมาณ 150 กรัม
ข. โปรตีนปริมาณ 300 กรัม
ค. โปรตีนปริมาณ 30 กรัม และไขมันปริมาณ 120 กรัม
ง. ไขมันปริมาณ 55 กรัม และโปรตีนปริมาณ 110 กรัม

ข้อต่อไป

#10. สุชาติมีมวล 60 กิโลกรัม หิ้วกระเป๋าที่มีมวล 2 กิโลกรัม ยืนอยู่ในลิฟต์ถ้าเขาออกแรงหิ้วกระเป๋าเพียง 18 นิวตัน ลิฟต์กำลังเคลื่อนที่ขึ้นหรือลงด้วยความเร่งเท่าไร

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดต่อไปนี้จัดเป็นกระบวนการคายความร้อน

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดแสดงลำดับชั้นของแหล่งกักเก็บปิโตรเลียมได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#13. พิจารณาข้อความที่กำหนดให้ ดังต่อไปนี้
ก. ถ้าร่างกายมีกลูโคสในเลือดต่ำกว่าปกติ คือ ต่ำกว่า 90 - 110 มิลลิกรัมต่อ 100 ลูกบาศก์เซนติเมตรของเลือดจะเกิดอาการวิงเวียน อ่อนเพลีย และไม่มีแรง
ข. น้ำมันพีชมีคอเลสเทอรอลน้อยกว่าน้ำมันสัตว์
ค. ควรเลือกรับประทานอาหารประเภทโปรตีน เนื่องจากโปรตีนสามารถเปลี่ยนไปเป็นคาร์โบไฮเดรตและลิพิดได้
ง. กลูโคสจัดเป็นมอนอแซ็กคาไรด์ที่ร่างกายต้องการมากที่สุด เนื่องจากใช้สำหรับกระบวนการหายใจระดับเซลล์
จากข้อความที่กำหนดให้ข้างต้น ข้อใดต่อไปนี้กล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดเป็นสิ่งแวดล้อมชีวภาพทั้งหมด

ข้อต่อไป

#15. เด็กเป็นไข้ตัวร้อน แทนที่จะใช้น้ำเย็นเช็ดตัว แพทย์กลับแนะนำให้เช็ดตัวด้วยน้ำอุ่น ด้วยเหตุผล
ก. เพราะน้ำอุ่นจะช่วยให้หลอดเลือดฝอยเกิดการบีบตัวพาเอาความร้อนออกจากร่างกายทำให้อุณหภูมิในร่างกายลดลง
ข. เพราะน้ำเย็นทำให้ความร้อนแพร่กระจายออกเร็วเกินไป เด็กอาจชักได้
ค. เพราะน้ำเย็นทำให้หลอดเลือดฝอยหดตัว จึงทำให้ความร้อนสูญเสียออกจากร่างกายได้น้อย
ง. เพราะน้ำอุ่นทำให้ความร้อนแพร่กระจายออกไป อุณหภูมิร่างกายจึงลดลง
จากข้อความข้างต้น ข้อใดกล่าวถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *