ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 4

Results

-

#1. เมื่อเปรียบเทียบอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่างกรดเกลือกับสังกะสี 1,000 ชิ้น แต่ละชิ้นหนัก 1 มิลลิกรัมกับอัตราการเกิดปฏิกิริยาระหว่างกรดเกลือกับสังกะสี 1 ชิ้น หนัก 1 กรัม จะเป็นอย่างไร

ข้อต่อไป

#2. ปฏิกริยาการสันดาปของ C₃H₆ จำนวน 42 กรัม แยกน้ำออกได้ 18 กรัม จงหาร้อยละผลได้ของน้ำ (H = 1, C = 12, O = 16)

ข้อต่อไป

#3. เอนไซม์ในข้อใดต่อไปนี้ที่ใช้เป็นส่วนผสมของผงที่ทำให้เนื้อนุ่ม

ข้อต่อไป

#4. เส้นใยชนิดใดที่ไม่ใช่เส้นใยเซลลูโลสหรือเตรียมจากเซลลูโลส

ข้อต่อไป

#5. สารละลายเอทานอลในน้ำเตรียมโดยละลายเอทานอล 10 ลูกบาศก์เชนติเมตร ในน้ำแล้วเติมน้ำจนได้สารละลายปริมาตร 100 ลูกบาศก์เซนติเมตร สารละลายที่ได้มีความหนาแน่น จงหาร้อยละโดยมวลของเอทนอลในสารละลาย (เมื่อความหนาแน่นของเอทานอลเป็น 0.792 กรัม/ลูกบาศก์เซนติเมตร)

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดต่อไปนี้ที่ทุกสารเป็นสารเนื้อเดียวที่เป็นสารบริสุทธิ์และมีสถานะเดียวกัน

ข้อต่อไป

#7. ข้อความต่อไปนี้ ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. ก๊าซในข้อใดต่อไปนี้สามารถเปลี่ยนสีกระดาษลิตมัสจากสีน้ำเงินที่ชื้นให้เป็นสีแดงก่อนในตอนแรกจากนั้นจึงกลายเป็นสีขาว

ข้อต่อไป

#9. จากการวิเคราะห์สารประกอบออกไซค์ของโลหะ X พบว่า โลหะ X 0.2 โมล จะรวมตัวพอดีกับออกซิเจน 4.8 กรัม จงคำนวณหาสูตรอย่างง่ายของสารประกอบชนิดนี้ (กำหนดให้มวลอะตอม O = 16)

ข้อต่อไป

#10. ในปรากฏการณ์โฟโตอิเล็กทริก ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *