บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาวิทยาศาสตร์ ชุดที่ 6

Results

-

ข้อต่อไป

#1. สิ่งที่แสดงว่าอะตอมของธาตุหนึ่งแตกต่างจากอะตอมของอีกธาตุหนึ่งคือข้อใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#2. สารที่ใช้ทดสอบโปรตีนคือข้อใด

#3. ข้อใดต่อไปนี้เป็นวิธีระบายความร้อนออกจากร่างกายของมนุษย์เรา

ข้อต่อไป

#4. พิจารณาข้อความที่กำหนดให้ ดังต่อไปนี้
ก. พลังงานถ่ายเทในทิศทางเดียว
ข. พลังงานมีการหมุนเวียนในระบบนิเวศ
ค. พลังงานมีสิ่งมีชีวิตใช้ได้มากจากพลังงานแสง
จากข้อความข้างต้น ข้อใดเกี่ยวข้องกับพลังงานของสิ่งมีชีวิต

ข้อต่อไป

#5. อุปกรณ์ในข้อใดต่อไปนี้ที่ใช้ในการวัดกระแสไฟฟ้า

ข้อต่อไป

#6. ในการทำนาเกลือมีกี่ขั้นตอน อะไรบ้าง

ข้อต่อไป

#7. ปริมาณในทางฟิสิกส์ที่บอกให้ทราบว่าวัตถุใดมีความเฉื่อยมากน้อยแค่ไหนคือข้อใด

ข้อต่อไป

#8. ถ้านำหลอดไฟฟ้า 50 วัตต์ 220 โวล ไปต่อเข้ากับแรงดันไฟฟ้า 110 วัตต์ อยากทราบว่าจะมี กระแสไฟฟ้าผ่านหลอดนี้กี่แอมแปร์

ข้อต่อไป

#9. สารในข้อใดต่อไปนี้สามารถเกิดปรากฏการณ์ทินดอลล์ได้ทั้งหมด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ใช่ปฏิกิริยาที่อยู่ในกลุ่มเดียวกัน

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *