บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 1

Results

-

ข้อต่อไป

#1. ข้อใด"มิใช่"นโยบายการค้าต่างประเทศของไทย

ข้อต่อไป

#2. ถ้าผลิตภัณฑ์รวมในประเทศ (GDP) มีค่าสูงกว่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาติ (GNP) จะ"ไม่"มีความสัมพันธ์กับข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดเป็นคำอธิบายหลักธรรมของขงจื้อที่"ถูกต้อง"ที่สุด

ข้อต่อไป

#4. วัสดุที่เป็นที่ต้องการของมนุษย์ในสังคมปัจจุบันซึ่งเกิดจากการสังเคราะห์ใช้แทนวัสดุธรรมชาติมากที่สุดคืออะไร

ข้อต่อไป

#5. การรวมกลุ่มของพันธมิตรทางด้านทหารเพื่อถ่วงดุลอำนาจของรัสเซียในช่วงสงครามเย็นคือข้อใด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดเรียงลำดับ"ถูกต้อง"เกี่ยวกับคดีอาญา

ข้อต่อไป

#7. ภาคใดที่มีลักษณะทางกายภาพคล้ายคลึงกันมากที่สุด

#8. เศรษฐศาสตร์ที่มุ่งอธิบายว่าทำอย่างไรจึงจะมีรายได้ของคนในชาติสูงขึ้น เป็นการศึกษาเศรฐศาสตร์ ในแง่ใด

ข้อต่อไป

#9. ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจได้แก่ข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ผลผลิตสำคัญที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างวิทยากร วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี คือข้อใด

ข้อต่อไป

#11. สงครามโลกครั้งที่ 2 ครั้งที่ผ่านมา เป็นสงครามชนิดใด

ข้อต่อไป

#12. บรรทัดฐานเป็นเรื่องที่สัมพันธ์กับเรื่องใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับศาลรัฐธรรมนูญ

ข้อต่อไป

#14. รายได้ต่อหัวของประชากรในภูมิภาคใดที่ต่ำที่สุด

ข้อต่อไป

#15. ศิลปวัฒนธรรมสมัยใหม่ของไทยในด้านสถาปัตยกรรมเน้นเรื่องอะไร

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *