บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 11

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 11

Results

-

#1. ข้อใดเป็นความผิดฐานซ่องโจร

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดไม่ใช่ทรัพย์สินทางปัญญาในปัจจุบัน

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดไม่ใช่บุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง

ข้อต่อไป

#4. การผลิตน้ำตาลทรายเป็นการผลิตขั้นใด

ข้อต่อไป

#5. ตามกฎของอุปสงค์ข้อใดกล่าวได้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. ค่าธรรมเนียมที่รัฐต้องเก็บจากประชาชนเฉพาะรายที่ใช้บริการกับรัฐคือข้อใด

ข้อต่อไป

#7. การแก้ปัญหาเงินเฟ้อตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#8. ระบบสหกรณ์สอดคล้องกับการปกครองแบบประชาธิปไตยเพราะเหตุใด

ข้อต่อไป

#9. เทหวัตถุคืออะไร

ข้อต่อไป

#10. หมอกทะเลไม่เกี่ยวข้องกับข้อใด

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดไม่ใช่ภูเขาประเภทเดียวกัน

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดไม่ใช่หลักฐานปฐมภูมิ

ข้อต่อไป

#13. คณะราษฎรเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยบุคคลกลุ่มใด

ข้อต่อไป

#14. คำนิยมใดที่ทำให้เกิดผลเสียต่อการพัฒนาสังคมมากที่สุด

ข้อต่อไป

#15. สังคมชนบทและสังคมเมืองมีอะไรแตกต่างกันมากที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *