ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 2

Results

-

#1. ลักษณะสำคัญของการอยู่รวมกันของสัตว์สังคมข้อใด

ข้อต่อไป

#2. ค่านิยมที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศคือค่านิยมใด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดต่อไปนี้เป็นทุนในทางเศรษฐศาสตร์

ข้อต่อไป

#4. ถ้ารายได้ประชาชาติสูงขึ้นในขณะที่ประชากรในประเทศมีจำนวนเท่าเดิม ข้อใดกล่าวถูกต้อง

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดไม่ใช่การเปลี่ยนทางเศรษฐกิจของไทยในสมัยรัชกาลที่ 4 หลังการทำสนธิสัญญาเบาว์ริง

ข้อต่อไป

#6. การที่ชุมชนเมืองในประเทศไทยเปลี่ยนพื้นผิวดินธรรมชาติไปเป็นพื้นผิวคอนกรีต แอสฟัลต์และอาคารบ้านเรือนหนาแน่น มีผลกระทบต่อวิ่งแวดล้อมอย่างไร

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับความหนาแน่นของประชากร

ข้อต่อไป

#8. นโยบายข้อใดสำคัญที่สุดในการพัฒนาคุณภาพประชากร

ข้อต่อไป

#9. การอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อมแรกที่ควรทำคือข้อใด

ข้อต่อไป

#10. สถาบันศาสนาเกิดจากสาเหตุใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *