บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 4

Results

-

#1. ข้อใดต่อไปนี้มิได้สัมพันธ์กัน

ข้อต่อไป

#2. เหตุการณ์ใดแสดงว่าไทยเสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขต

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับภาวะเรือนกระจก

ข้อต่อไป

#4. สงครามอ่าวเปอร์เซียหมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#5. "ศีล" ในไตรสิกขามีความเกี่ยวพันกับ "อริยมรรค" ในข้อใด

ข้อต่อไป

#6. การปกครองที่มีการแยกอำนาจระหว่างฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และฝ่ายตุลาการอย่างเด็ดขาด เป็นการปกครองแบบใด

ข้อต่อไป

#7. เจ้าพนักงานที่มีหน้าที่ฟ้องคดีผู้ถูกกล่าวหาต่อศาลคือใคร

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดมิใช่มิใช่แม่น้ำที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันของภาคเหนือ

ข้อต่อไป

#9. ถ้าท่านขับเรือตามแม่น้ำเจ้าพระยาท่านจะไม่ผ่านจังหวัดใด

ข้อต่อไป

#10. การปลูกพืชคลุมดินสามารถแก้ปัญหาอะไรได้

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *