บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 5

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 5

Results

-

#1. การพัฒนาประชากรหมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#2. การคิดดีคิดถูกต้องในศาสนาพุทธเรียกว่ามีหลักธรรมอะไร

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดเป็นคุณธรรมที่มีลักษณะร่วมกันมากที่สุดของศาสนาพุทธ คริสต์ และอิสลาม

ข้อต่อไป

#4. การปกครองแบบใดที่ไม่เคยปรากฏในประเทศไทย

ข้อต่อไป

#5. "หลักแห่งความเสมอภาค" ในระบอบประชาธิปไตยหมายถึงข้อใด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดมิใช่บทบาทและหน้าที่ของพรรคการเมือง

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดมิใช่ลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดต่อไปนี้มีความแตกต่างไปจากข้ออื่น

ข้อต่อไป

#9. ภูมิอากาศที่บางเดือนฝนกน้อยกว่า 60 มิลลิเมตร พืชเมืองร้อนไม่ผลัดใบเป็นภูมิอากาศแบบใด

ข้อต่อไป

#10. การที่ดัชนีราคาเพิ่มสูงขึ้น แสดงว่าเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทย

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดมิใช่การผลิตขั้นทุติยภูมิ

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดเกี่ยวข้องกับ APEC

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดเรียงลำดับความยากจนของภาคต่างๆ ได้อย่างถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดเป็นองค์การเกี่ยวกับความร่วมมือในการพัฒนาระหว่างประเทศ

ข้อต่อไป

#15. ข้อใดเกี่ยวข้องกับสิทธิและหน้าที่มากที่สุด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *