บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาสังคมศึกษา ชุดที่ 9

Results

-

#1. จังหวัดในข้อใดที่มิใช่เป็นจังหวัดพรมแดนระหว่างไทย-ลาว

ข้อต่อไป

#2. นายกรัฐมนตรีท่านใดของไทยกำหนดแบบเศรษฐกิจแบบ "รัฐวิสาหกิจ"

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดมิใช่ผลของการปฏิวัติอุตสาหกรรม

ข้อต่อไป

#4. สถาปัตยกรรมใดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 5

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดมิใช่ปัญหาที่เกิดจากการนำวิทยาการและเทคโนโลยีมาใช้

ข้อต่อไป

#6. คำว่า "อัตราการเพิ่มของประชากรอยู่ในเกณฑ์ที่สูงเกินไป" หมายความว่าอย่างไร

ข้อต่อไป

#7. สังคมไทยต้องการให้คนมีบรรทัดฐานใดมากที่สุด

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดมิใช่หน้าที่ของสถาบันศาสนา

ข้อต่อไป

#9. อิสรภาพทางวิญญาณอันเป็นอุดมคติและคุณค่าสูงสุด เป็นความพยายามของมนุษย์ที่จะเข้าถึงความสุขอันเป็นนิรันดร คืออะไร

ข้อต่อไป

#10. คำว่า "อิสลาม" มีความหมายแปลว่าอะไร

ข้อต่อไป

#11. ข้อใดเป็นลักษณะของการปกครองแบบรัฐรวม

ข้อต่อไป

#12. การปกครองใดเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นของไทยในปัจจุบัน

ข้อต่อไป

#13. สัญญาในข้อใดเมื่อทำสัญญาแล้วไม่มีค่าตอบแทน

ข้อต่อไป

#14. กฎหมายที่มิได้ความเกี่ยวข้องกับรัฐสภาคคือข้อใด

ข้อต่อไป

#15. ภูอังคาร เขาพนมรุ้ง ภูกระโดง ในจังหวัดบุรีรัมย์ มีลักษณะเด่นเรื่องใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *