บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนจ่าทหารอากาศ วิชาภาษาไทย ชุดที่ 8

Results

-

#1. ข้อใดต่อไปนี้เป็นภาษาหนังสือพิมพ์

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดมีครุ 2 คำ ลหุ 2 คำ

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดต่อไปนี้เป็นคำตายทั้งหมด

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดมีสระประสมมากที่สุด

ข้อต่อไป

#5. "โอ้อะหนอดวงเดือนเอ่ย" มีเสียงวรรณยุกต์ใดบ้าง

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดต่อไปนี้ใช้คำราชาศัพท์ผิด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดต่อไปนี้ใช้คำถูกต้องตรงความหมาย

ข้อต่อไป

#8. "การคอรัปชั่นนำความ .................. มาสู่วงศ์ตระกูล" คำที่ควรเติมลงในช่องว่างคือข้อใด

ข้อต่อไป

#9. ดูกรภิษุทั้งหลาย หากท่านจะ ................ ไปช่วยเหลือเกื้อกูลชนส่วนมาก" คำว่าควรเติมลง ในช่องว่างคือข้อใด

ข้อต่อไป

#10. "นักเรียนควรมีทักษะในการพูด ฟัง อ่าน เขียน " ข้อความที่พิมพ์ตัวหนามีความหมายในข้อใด

ข้อต่อไป

#11. "เขามีความคิดอย่างเบาความ " คำตรงข้ามกับคำว่า "เบาความ" คือข้อใด

ข้อต่อไป

#12. "ทีใครทีมัน" กล่าวเป็นสำนวนว่าอย่างไร

ข้อต่อไป

#13. "ออกจากวัดเขาวัง เราเลี้ยวซ้ายใช้เส้นทางหมายเลข 3087 ขับไปอีกเพียง 7 กิโลเมตร ก็ถึงอุทยานสวนหินเขางู" ข้อความนี้ใช้โวหารชนิดใด

ข้อต่อไป

#14. ข้อใดไม่ใช่วรรณคดี

ข้อต่อไป

#15. "อ้าอรุณแอร่มระเรื่อรุจี ประดุจจมโนภิรมย์รตี ณ แรกรัก" ข้อความนี้กล่าวถึงเรื่องใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *