บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบสถาบันการบินพลเรือนวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

ข้อสอบสถาบันการบินพลเรือนวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

Results

-

#1. The prisoner ……….. on his bunk all day long.

ข้อนี้ต้องการ Intransitive Verb หรือคำกริยาที่ไม่ต้องมีกรรมมารองรับ   จากโจทย์ จะแปลว่า “นักโทษนอนอยู่บนที่นอนทั้งวัน” ซึ่งเป็นการใช้ Present  simple จึงคล้องกับ all day long (กฎการเติม s/es ที่ V.เมื่อประธานเป็นเอกพจน์)  นอกจากนี้ กริยาสามช่องของ lie คือ lie, lay, lain เราจึงไม่มีทางนำ lay มาเติม s หรือในกรณีที่เราเจอ lay เติม s ก็จะเป็นอีกกรณีหนึ่งซึ่งมีความหมายว่า “วางลง”ซึ่งตัวมันเองเป็น Transitive Verb หรือกริยาที่ต้องการกรรม ซึ่งผิดความหมายโจทย์ รวมถึง lazy เป็นคำ Adj. จึงไม่สามารถมาวางลงตำแหน่งดังกล่าวได้เลย

ข้อต่อไป

#2. At the awards banquet, the recipients …………… their prizes with humility.

ข้อนี้ มี 2 คำ คือ accept (v.) = ยอมรับ และ except (conj.) = ยกเว้น  ดังนั้น เมื่อแปลโจทย์เบื้องต้น จะพอทราบว่าเราต้องเลือก V. ดังนั้น เมื่อเหลือตัวเลือกแค่ accepted และ accepting ให้เรานึกถึงโครงสร้าง Tense เลยว่า รูปแบบไหนถูกตามกฎทั้งหมด จะพบว่า accepted เป็นรูปแบบของ past simple ซึ่งเป็นรูปที่  เจอบ่อยในการเล่าเหตุการณ์ แม้ว่าจะไม่มี Adverb of time ระบุตรงตัวก็ตาม

ข้อต่อไป

#3. What kind of ………….. did the professor give his students?

ข้อนี้ตามกฎ Preposition (คำบุพบท) Noun เสมอ (ในที่นี้ คือบุพบท of) ดังนั้น จะเหลือแค่ advising และ advice ที่เป็นคำนาม ข้อสังเกตจากเรื่องนี้ คือ คำใดๆก็ตามที่มีรูปคำนามเฉพาะของตัวเองอยู่แล้ว ให้เลือกใช้คำนามนั้นได้เลย ไม่จำเป็นต้องนำ V. ing เพื่อทำให้กลายเป็นคำนาม (ตามกฎของ Gerund) ประกอบกับคำใดๆที่มี suffix “ce” คำนั้นเป็นคำนาม จึงเลือกตอบ advice

ข้อต่อไป

#4. Yesterday’s rain had no ……………… on the water level in the reservoir.

ตามกฎ no noun และ noun preposition noun สามารถนำมาใช้ในข้อนี้ได้อย่างชัดเจน  เมื่อเราพิจารณาจาก “no” และ “on” จะพบว่าต้องการคำนามมาเติมเท่านั้น ต่อมา จากตัวเลือก จะมีทั้ง affect และ effect ซึ่งแท้จริงแล้วต่างก็เป็นได้ทั้งคำนามและกริยาทั้งคู่ แต่ในระดับทั่วไป affect ถือเป็น V. ข้อนี้จึงต้องเลือกตอบ effect (N.) = ผลกระทบ on somebody/something

ข้อต่อไป

#5. An enormous …………. of feathers is needed for each down pillow.

ข้อนี้ ทดสอบเรื่องการบอกปริมาณ เมื่อดูจาก feathers ซึ่งเป็นคำนามพหูพจน์ ดังนั้น จึงไม่มีทางใช้ amount นามนับไม่ได้ รวมถึง amount และ   number ไม่สามารถเติม s ท้ายคำได้ ข้อนี้จึงตอบ number นามนับได้พหูพจน์

ข้อต่อไป

#6. The stern music master really …………….. his student’s performances.

ข้อนี้ ต้องการ V.แท้ให้ประโยค และต้องสัมพันธ์กับประธานเอกพจน์ the stern music master ดังนั้นจึงตัด complements (n.) และ complementary (adj.) ทิ้งออก ต่อมา เมื่อดูรูป tense จะสามารถตอบ compliments ได้เท่านั้น ซึ่งเป็นรูปของ present simple

ข้อต่อไป

#7. …………….., she will appear on my doorstep with new plans for working with me.

Every so often = เป็นพักๆ (เว้นระยะห่าง), ever so often = บ่อยครั้ง

ดังนั้น เมื่อแปลโจทย์ “เธอจะมาโผล่มาหน้าบ้านฉันพร้อมกับไอเดียใหม่ๆในการทำงานเป็นพักๆ”

อีกข้อสังเกตหนึ่งคือ every so often มักใช้คู่กับ Future simple

ข้อต่อไป

#8. Nutritionists advise their patients to eat …………… foods.

ข้อนี้ต้องการ Adj. ขยายคำนาม foods ดังนั้นเหลือแค่ healthy และ healthful (ตัดตัวเลือก healthiest ทิ้ง เพราะแม้เป็นAdj. แต่ยังขาด the) โดยทั่วไป healthful = ที่เต็มไปด้วยสารอาหาร, healthy = เกี่ยวกับสุขภาพกายดีเราจึงเลือกตอบข้อ healthful

ข้อต่อไป

#9. The reporters ………. from the congressman’s speech that he intended to resign.

V. infer from = สรุปจากข้อเท็จจริง…

V. imply that = บอกเป็นนัยได้ว่า…

ข้อนี้สังเกตจากแหล่งข้อมูล the congressman’s speech ซึ่งถือเป็นข้อเท็จจริง แปลได้ว่า “ผู้สื่อข่าวสรุปได้จากสุนทรพจน์ของท่าน สว.ได้ว่าเขาตั้งใจจะลาออก”

ข้อต่อไป

#10. ……………… of the current rate of inflation, it is advisable to buy real estate.

regardless of = without regard to/ for Noun = โดยไม่ได้คำนึงถึง ดังนั้น ในเชิงไวยากรณ์ จะมีข้อเดียวที่สัมพันธ์กับ prep. of ที่ให้ในโจทย์                       แปลได้ว่า “ไม่ต้องคำนึงถึงค่าเงินเฟ้อตอนนี้ทั้งสิ้น แนะนำว่าให้ซื้ออสังหาริมทรัพย์ไว้”

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *