บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบสถาบันการบินพลเรือนวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

ข้อสอบสถาบันการบินพลเรือนวิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

Results

-

#1. ……………………… of structure and environment distinguishes the architectural projects.

ตามกฎ หน้าและหลัง “of” จะต้องเป็นคำนาม/กลุ่มคำนามเสมอ จากตัวเลือก จะพบว่ามีเพียงคำตอบที่เรียงรูปกลุ่มคำนามถูกต้อง (Adj. N.) อีกทางหนึ่ง ข้อใดก็ตามที่อยู่ในรูปประโยค S. V. จะถือเป็นประโยค ไม่ใช่คำนาม จึงตัดทิ้งได้เลย

ข้อต่อไป

#2. The most common form of candle is a hard cylinder of paraffin with a wick …………………….. through its center.

ตามกฎเดียวกันกับข้อ 21. ที่ว่า หน้าและหลัง Preposition (คำบุพบท) ในที่นี้คือ “with” จะต้องเป็นกลุ่มคำนามเท่านั้น ดังนั้น จากตัวเลือกจะพบว่า running ที่อยู่ในรูป Gerund (V.ing) = N. จึงตอบข้อนี้

ข้อต่อไป

#3. Dams can be very beneficial to the areas ……………………

ข้อนี้ทดสอบเรื่อง relative pronouns จากโจทย์จะต้องหาคำสรรพนามที่ จะเข้ามาแทนที่ “areas” ซึ่งเป็นสถานที่ ดังนั้น คำตอบจึงควรจะเป็น where…              แต่เนื่องจากโครงสร้างหลัง where จะต้องตามด้วย S. V. เท่านั้น ข้อนี้จึงผิด        เราจึงเลือกตอบ in which ซึ่งแปลได้เทียบเท่ากับ where อีกทั้ง “in” ยังสื่อถึง   The dams which are built in the areas. ได้อย่างถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. Freezing preserves meat because …………………….. , slows down the rate of enzyme action, and lowers the speed of spoilage.

ตามกฎ S. V. because S. V. ประกอบกับโครงสร้างคู่ขนานเมื่อมีการใช้เครื่องหมาย “,” ดังนั้นจะพบว่า จากตัวเลือก แม้จะมีคำตอบที่อาจเป็นไปได้ถึง 3 ข้อ แต่สิ่งที่ต้องนำมาพิจารณาขั้นสุดท้าย คือ โดยทั่วไป รูปประโยคโครงสร้างคู่ขนานมักจะใช้ Voice เดียวกัน ดังนั้น จากโจทย์ที่ให้มา ประโยคทั้งหมดอยู่ในรูปของ Active voice คำตอบจึงควรเป็น active voice เช่นกัน

ข้อต่อไป

#5. The stronger ………………….. magnetic field, the greater the voltage produced by a generator.

ตามกฎ The more…, the more… (ยิ่ง… ก็จะยิ่ง…) สามารถใช้ได้กับทั้งรูปประโยคและกลุ่มคำนาม เพียงแต่จะต้องใช้เหมือนกันทั้งโครงสร้าง จากโจทย์ clause ที่ระบุมานั้น เป็นเพียงกลุ่มคำนาม เราจึงต้องเลือกตอบข้อที่เป็นเพียงกลุ่มคำนามเท่านั้น ก็จะพบว่า เพียงใส่ “the” เข้าไปในช่องว่าง รูปประโยคก็ถูกต้องและสมดุลแล้ว

ข้อต่อไป

#6. …………………….. in history when remarkable progress was made within a relatively short span of time.

ตามกฎ S. V. when S. V. จึงพบว่ามีเพียงคำตอบที่ถูกต้อง อีกทั้ง  แม้บางข้อจะเรียงเป็นรูปประโยคก็ตาม แต่ในเชิงความหมาย การบรรยายช่วงเวลา จะต้องใช้ There is/ are/has/ have been  ซึ่งแล้วแต่ tenses ในประโยคนั้นๆ

ข้อต่อไป

#7. Although gorillas are extremely muscular, with enormous canine teeth, they are not ……………….. they look.

ข้อนี้ทดสอบเรื่อง Degree of comparative จากโจทย์ จะพบว่ามี  โครงสร้างเดียวที่ถูก คือ As Adj./ Adv./ N. As ซึ่งหมายถึงสภาวะที่เทียบเท่า

ข้อต่อไป

#8. ………………………. or more chemical elements unite, they form a compound.

อันดับแรก เมื่อสังเกตจาก “Unite” ซึ่งเป็น V. จะรู้ว่าเราต้องเลือกตอบข้อที่ มีคำเชื่อมตามด้วยประโยคได้ เช่นเดียวกับกฎในข้อ 26. ที่ว่า When รูปประโยค ในทางตรงกันข้าม แม้ว่า Whereas รูปประโยค ได้เช่นกัน แต่ในทางความหมาย จะต้องแสดงถึงการขัดแย้งระหว่าง clause ทั้งสองในประโยค จากโจทย์จึงถือว่าผิด

ข้อต่อไป

#9. The first commercial film ……………………. in California was completed in 1970.

ข้อนี้ทดสอบเรื่อง Participles ซึ่งจากคำตอบ เราได้ใช้รูป Past participle (V.ช่องที่3) เพื่อต้องการให้มาขยายคำนาม “Film” ตามกฎที่ว่า Participle ถือเป็น  adj. clause รูปแบบหนึ่ง สาเหตุที่เราใช้ Past part. เพราะภาพยนตร์ได้ถูกสร้างขึ้น จึงต้องอยู่ในรูปถูกกระทำ

ข้อต่อไป

#10. During the twentieth century there has been much concern ……………………. the relationship between social conditions and mental health.

ตามกฎ V. concern over/about N. = กังวลในเรื่อง…

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *