บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 1

Results

-

#1. Cathy is going to write to the manager to ......... the poor service during her stay at the hotel.

ข้อต่อไป

#2. Mike ...... a street when a truck ..... the corner very fast and almost hit him.

ข้อต่อไป

#3. Some families have ...... that they can't send their children to school.

ข้อต่อไป

#4. I hate ....... decisions because I don't like ...... if I decided the wrong way.

ข้อต่อไป

#5. A Jimited amount of stress can have positive effects on one's performance. Too much stress, ........... can be a silent killer.

ข้อต่อไป

#6. Learning not only math but also science and foreign languages ........ very difficult for some students.

ข้อต่อไป

#7. This knife is ......... bread only.

ข้อต่อไป

#8. There are a lot of programming languages but only a few are well-known and .........

ข้อต่อไป

#9. In deserts, there's a lot of sunshine, but only poor soil and ...............

ข้อต่อไป

#10. Plants and animals are ...... things.

ข้อต่อไป

#11. The customers were told that no ...... could be made on weekend nights because the restaurant was very busy.

ข้อต่อไป

#12. Rod ....... happy. He's been laughing and smiling all day.

ข้อต่อไป

#13. Complete blanks with the right answers.

#14. Complete blanks with the right answers.

ข้อต่อไป

#15. Complete blanks with the right answers.

#16. Complete blanks with the right answers.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *