บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 10

Results

-

#1. I found the trip to Lake Powell .................

ข้อต่อไป

#2. Let's have potluck party,..........?

ข้อต่อไป

#3. Choose the correct sentence.

ข้อต่อไป

#4. "I don't like Kungfu movies"
"..............."

ข้อต่อไป

#5. Tony, if you want to taste a typical Thai dish you should try this ...................

ข้อต่อไป

#6. How do you read today's date : April 3,1994?

ข้อต่อไป

#7. A : ...................can I get to the post office from here?
B : You can take the bus No. 19 or 45 in bound.

ข้อต่อไป

#8. A : Thank you very much. You are been very helpful.
B : It was interesting to wait ............. you, sir!

ข้อต่อไป

#9. Mary : Joy, would you mind ................. the window? It's stuffy in here.

ข้อต่อไป

#10. A : I have a terrible headache.
B: You .......... to see the doctor.

ข้อต่อไป

#11. Which of there is a vehicle?

ข้อต่อไป

#12. When you get into a place where this sign is displayed, what are you expected to do?

ข้อต่อไป

#13. What is the purpose of writing dates under the names of the zodiacal signs?

#14. If you are Aries person you would ........................

ข้อต่อไป

#15. The prediction mentioned is the matters about................

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *