บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 15

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 15

Results

-

#1. Ted : What's your daughter?
Jess :..............

ข้อต่อไป

#2. Dang : We had cancel the picnic because of the rain.
Dum :..................!

ข้อต่อไป

#3. J.C : Could you please lend me 500 baht?
Rick :............ I don't have much money now.

ข้อต่อไป

#4. Jenna : ...............
Polly : Thanks, same to you.

ข้อต่อไป

#5. Question 5

#6. Question 6

#7. Question 7

ข้อต่อไป

#8. A : Sorry to have kept you waiting.
B :...........

ข้อต่อไป

#9. A : Thanks. That's very kind of you.
B:.............

ข้อต่อไป

#10. A : I wish you passed this examination.
B :...........

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *