บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 2

Results

-

#1. DO NOT LEAVE CHILDREN UNATTENDED.

ข้อต่อไป

#2. Alice doesn't like rock music; Ron and Greg don't either.

ข้อต่อไป

#3. The word "decade" means ..........

#4. What is not correct about Bill Gates?

ข้อต่อไป

#5. The sign tells the ........ for using the pool.

#6. Which of the following is true according to the sign?

ข้อต่อไป

#7. The author's purpose in writing the paragraph is to ..............

ข้อต่อไป

#8. Which is not a feature of tabloids ?

ข้อต่อไป

#9. Which book title does the above extract probably come from?

ข้อต่อไป

#10. What is not specified in the following ad ?

ข้อต่อไป

#11. What do you think Garfield feels in the last frame?

ข้อต่อไป

#12. What is a suitable headline of the news?

#13. The phrase that of himself refers to ...........

#14. Looking at the official portrait of the Minister, one is likely to see him ...............

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *