บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 21

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 21

Results

-

#1. Please turn down the TV. The baby .........

ข้อต่อไป

#2. My sister told me she .......... washing the dishes after the party.

ข้อต่อไป

#3. You'll be ........ tomorrow. You've been dancing for hours.

ข้อต่อไป

#4. Clerk : Where are you staying, Mrs. Rove?
Mrs. : Pardon?
Clerk : Your ......... ,ma'am.

ข้อต่อไป

#5. It's eight a.m. We have to the national flag........

ข้อต่อไป

#6. It is believed that smokers usually die at a much younger age than ..........

ข้อต่อไป

#7. A doctor is usually busy so you should make ......... before going to see him.

ข้อต่อไป

#8. It looks very ....... though it's made of only flour and eggs.

ข้อต่อไป

#9. The car is guaranteed for one year so we will pay for any repair within this ..........

ข้อต่อไป

#10. Water is ......... for humans. Without it, we'll all die.

ข้อต่อไป

#11. A piece of metal that draws iron to it is a ..........

ข้อต่อไป

#12. Aunt Beth dropped in on our family yesterday and had dinner with us. She ..........

ข้อต่อไป

#13. There're a lot of natural resources such as oil, minerals and .........

ข้อต่อไป

#14. The young man read his atlas to study the highways and cities. An atlas is ........

ข้อต่อไป

#15. The following things can be made of leather except.........

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *