บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 22

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 22

Results

-

#1. The carpenter had to ...... the length of the rope.

ข้อต่อไป

#2. Smoking is banned in public places. Smoking is .......

ข้อต่อไป

#3. "Let's go to Aldo's tonight."
" ........ Can we go to Jay's instead?"

ข้อต่อไป

#4. I'm really hungry. How about ..........?

ข้อต่อไป

#5. First, he lost his job; then .......... He's had a lot of bad luck recently.

ข้อต่อไป

#6. You seem upset. What's ........?

ข้อต่อไป

#7. What is the right order of the pictures?

ข้อต่อไป

#8. The heart also recycles blood and cleans it of its waste before it sent it on its journey through the body. Its refers to .........

ข้อต่อไป

#9. In my country, many children watch TV for hours every day. They never read books, except at school. It is not surprising that these children .........

ข้อต่อไป

#10. Cooking is different in the mountains. You have to cook things longer. For example, it usually takes about an hour to bake bread, but in the mountains, it may take ..........

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *