บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 3

Results

-

#1. Are you going out? The weather report says rain is coming tonight. Before you leave the house, please be sure to .................

ข้อต่อไป

#2. Don't forget to ............ your flight number at least 24 hours in advance.

ข้อต่อไป

#3. Bangkok is ............ in Thailand.

ข้อต่อไป

#4. Henry had no idea ............ to go to the nearest beach.

ข้อต่อไป

#5. Last night the police were called in to ............... a robbery that took place at Bank One.

ข้อต่อไป

#6. The ............... of oil is a serious problem. Without it, the world could come to a standstill.

ข้อต่อไป

#7. A ............... is not usually kept in a kitchen.

ข้อต่อไป

#8. When he entered the room, the ..................... on his desk was leit open.

ข้อต่อไป

#9. School attendance is ............. between the ages of 6 and 16 in most states in the U.S. That means people have to spend at least ten years in school.

ข้อต่อไป

#10. Which pair of words is correctly spelled?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *