บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 4

Results

-

#1. Jolita announced the winner of the contest once Mr Leblanc arrived. What happened first?

ข้อต่อไป

#2. ............... fire, dial 191.

ข้อต่อไป

#3. Dr Femnando: You seem-troubled ............?
Dimitry: Yes, I've been having this pain in my stomach.

ข้อต่อไป

#4. William: is it going to rain today?
Norman: .................. The sky is clear.

ข้อต่อไป

#5. Harry: Can you recommend a restaurant around here?.
Cathy: Sorry .................

ข้อต่อไป

#6. Frank: Has the director already left?
Sally: .................

ข้อต่อไป

#7. Girl: ...................?
Bob: Yes. I'd like a fish burger and a coke, please.

ข้อต่อไป

#8. Jeff : If I were you, I'd forget going to the party.
Dan: ................... I'd be tired after the meeting.

ข้อต่อไป

#9. Gwen: Have you heard the news?
Jaro: No. What is it?
Gwen: ....................

ข้อต่อไป

#10. Kelly: Would you mind helping me with this suitcase?
Mark: .......................
Kelly: Thanks a lot.

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *