บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 6

Results

-

#1. We know that they need more time, but ............ do they want?

ข้อต่อไป

#2. "Are you hungry?" "No,I ................. ate."

ข้อต่อไป

#3. You can use ginger as a remedy. Drink a cup of ginger tea ................. for sore throats.

ข้อต่อไป

#4. Pam never phones me; ...................

ข้อต่อไป

#5. How many adverbs are there in the sentence below?
Obviously, they loved each other very much.

ข้อต่อไป

#6. For a person ..........., we use the expression as busy as a bee.

ข้อต่อไป

#7. A submarine is a hallow metal cylinder. When it has to dive, some water is taken into the submarine to make it heavier ..................... it sinks.

ข้อต่อไป

#8. The space shuttle Atlantis could travel 18,850 miles in an hour while in orbit. How would this number be written in words?

ข้อต่อไป

#9. read the short paragraph and fill in blanks

#10. read the short paragraph and fill in blanks

#11. read the short paragraph and fill in blanks

#12. read the short paragraph and fill in blanks

ข้อต่อไป

#13. Garlic isn't just for cooking. You can use it for many illnesses. Take it for a sore throat, headaches, and toothaches. The only problem is garlic's ......................

ข้อต่อไป

#14. Google founders, Larry Page and Sergey Brin, lead a normal life. They live in apartments,.................. , and work hard.

ข้อต่อไป

#15. Wayne finished washing his car at a quarter to four. It took him 50 minutes to do so. Wayne began to wash his car at ................

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *