บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 8

Results

-

#1. With an area of some 510,000 square kilometres and a population of some 55 millions, Thailand is lapproximately the same size as France
Which of these has the same meaning as "approximately" ?

ข้อต่อไป

#2. From the article ; the main idea is : ............

ข้อต่อไป

#3. The best title for this passage is : .............

ข้อต่อไป

#4. The word "this" refers to .................

ข้อต่อไป

#5. From the dialogue, you can conclude that ................

ข้อต่อไป

#6. The writer wants to advise that.............

ข้อต่อไป

#7. Which one is incorrect about the reserves?

ข้อต่อไป

#8. The head cleaner/ demagnetizer should be used ..............

#9. According to the detail, the writer tried to ..................

ข้อต่อไป

#10. Why was an aspirin named as the wonderful pill?

ข้อต่อไป

#11. Why is the Alamo famous ?

#12. The author implies that people came to Texas in the 1820's to .....................

#13. According to the passage, what was the main reason that the texans began fighting?

#14. Which of the following statement is NOT true according to the passage?

#15. According to the passage, what happened after the battle?

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *