บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาภาษาอังกฤษ ชุดที่ 9

Results

-

#1. When there are a lot of sheep together, what do we call them?

ข้อต่อไป

#2. I was introduction to his ............... sister.

ข้อต่อไป

#3. The muggler was shot ............ during the gun fight with the policemen.

ข้อต่อไป

#4. Do you know when.........?

ข้อต่อไป

#5. The presence of cats around the house .............. to keep away mice and rats.

ข้อต่อไป

#6. We were not prepared .................. the tragic news and it came as a shock.

ข้อต่อไป

#7. He fell over some planks ................ lying around.

ข้อต่อไป

#8. The whole house ............... if he hadn't called the fremen.

ข้อต่อไป

#9. The flood did not ................. us that much, thank goodness.

ข้อต่อไป

#10. Children should be taught how to get along with .................. people.

ข้อต่อไป

#11. We all know how to look after ourselves.

ข้อต่อไป

#12. John would like to have his eyes ................... next week.

ข้อต่อไป

#13. Here is the book ................, yesterday.

ข้อต่อไป

#14. I'm running out of coffee, so I'd like to.................

ข้อต่อไป

#15. Back in the cowboy time men who committed crimes were often ....................

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *