บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 1

Results

-

#1. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จริง

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จริง

ข้อต่อไป

#3. ให้ A, B และ C เป็นเซตใดๆข้อความในข้อใดต่อไปนี้ถูก

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดถูกต้องที่สุด

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดต่อไปนี้ไม่จริง

ข้อต่อไป

#8. กำหนด p, q , r, s เป็นประพจน์ โดยที่ (pVr)→(qVs) เป็นเท็จ และ p → q เป็นจริงประพจน์ ในข้อใดต่อไปนี้เป็นเท็จ

ข้อต่อไป

#9. กำหนดให้เอกภพสัมพัทธ์ = {-1, 0, 1} จงบอกประพจน์ใดเป็นจริง

ข้อต่อไป

#10. จุดโฟกัสทั้งสองของวงรีนี้อยู่ที่จุดใด

ข้อต่อไป

#11. พิจารณาข้อความต่อไปนี้ ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. ข้อความต่อไปนี้มีข้อถูกต้องเพียงข้อเดียว ข้อนั้นคือ

ข้อต่อไป

#15. เส้นตรงซึ่งตั้งฉากและแบ่งครึ่งส่วนของเส้นตรงที่เชื่อมระหว่างจุด (-1,3) และจุด (5,7) คือ กราฟของ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *