ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 10

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 10

Results

-

#1. ถ้าสมการ (x² + 1) (2x² - 6x + c) = 0 มีรากที่เป็นจำนวนจริงเพียง 1 ราก ค่าของ c จะอยู่ในช่วงใดต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#2. เลขโดดหลักหน่วยของจำนวน 3¹⁴²⁷ + 2²⁰⁴³ มีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ถ้าความยาวสูงของสามเหลี่ยมเพิ่มขึ้น 15% แต่ความยาวฐานลดลง 15% พื้นที่จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงกี่เปอร์เซ็นต์

ข้อต่อไป

#5. รูปหกเหลี่ยมด้านเท่าแนบในวงกลมที่มีรัศมีเท่ากับ √3 หน่วย อัตราส่วนความยาวเส้นรอบรูปหกเหลี่ยมต่อความยาวเส้นรอบวงกลมมีค่าเท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. งานปลูกบ้านจัดสรรปกติใช้คนงาน 4 คน แต่ถ้าเพิ่มอีก 1 คน จะทำให้บ้านสร้างเสร็จเร็วขึ้น 6 วัน จงหาว่าถ้าต้องการให้บ้านเสร็จเร็วขึ้นกว่าปกติ 25 วัน จะต้องใช้คนงานทั้งหมดกี่คน

ข้อต่อไป

#9. อีก 10 ปี นายเอจะมีอายุเป็น 3 เท่าของอายุนายปีในปัจจุบัน และในปีดังกล่าว นายปีจะมีอายุเป็นครึ่งหนึ่งของนายเอในปีนั้นปัจจุบันนายเอมีอายุเท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#10. ในการพิมพ์ลายบนเสื้อยืด ค่าพิมพ์ประกอบด้วย 2 ส่วน ส่วนหนึ่งคงที่และอีกส่วนหนึ่งแปรผันตามจำนวนเสื้อที่พิมพ์ ถ้าค่าพิมพ์เฉลี่ยตัวละ 36 บาท เมื่อพิมพ์ 2,000 ตัว และค่าพิมพ์เฉลี่ยตัวละ 20 เมื่อพิมพ์ 4,000 ตัว จงหาสมการค่าใช้จ่ายสำหรับการพิมพ์เสื้อว่าตรงกับข้อใด โดยให้ n แทนจำนวนเสื้อที่พิมพ์ลาย

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *