บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 12

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 12

Results

-

#1. จากการวิเคราะห์คะแนน ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบวิชาภาษาไทยของนักเรียนห้องหนึ่งมีค่าเป็น 15 ต่อมา เด็กชายโฬม ซึ่งได้ 12 คะแนนมาขอดูใบตอบของตนเอง ปรากฏว่ามีการตรวจคะแนนผิด คะแนนที่แท้จริงคือ 18 คะแนน ค่าเฉลี่ยเลขดณิตที่ถูกต้องเท่ากับข้อใด ถ้าจำนวนนักเรียนห้องนี้มี 20 คน

ข้อต่อไป

#3. ถ้าค่ามัธยฐานของเลขชุดหนึ่งที่เรียงจากน้อยไปหามากคือ 15 เลขชุดที่เรียงกันคือ x - 1, x²+ x, 3x +9, 8x โดยที่ x > 0 แล้ว ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของเลขชุดนี้มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#4. พิจารณาข้อความต่อไปนี้

ข้อต่อไป

#5. จากเลขยกกำลังต่อไปนี้ w= 5⁴⁸ , x = 4⁶⁴ ,y -3⁸⁰ และ z = 2¹¹² ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. ถ้า A และ B เป็นจำนวนจริงใดๆโดยที่ A ไม่เท่ากับ B และ A* B = 2AB/A - B แล้ว จงหาค่าของ (2*3)* (- 4)

ข้อต่อไป

#10. จงหาผลบวกของเลขทั้งหมดที่สามารถหาร 105 ได้ลงตัว

ข้อต่อไป

#11. จงหาค่าของ tan² 41° - tan² 43° + tan² 45°- cosec² 45° + cosec² 47°- cosec² 49° โดยที่ sin² A +cos² A = 1

ข้อต่อไป

#12. พรานบุญกำลังถ่าสัตว์ในทุ่งโล่ง มองมุมเงย 30° เห็นกินรียืนอยู่ตรงหน้าผาแห่งหนึ่ง จึงเร่งเดินทางเพื่อไปจับกินรี เมื่อเดินมาได้ 50 เมตร ใช้เวลา 1 นาที เงยหน้ามองกินรีอีกที่เป็นมุมเงย 45° อีกนาน เท่าไหร่พรานบุญจึงจะเดินทางถึงด้านล่างของหน้าผาที่กินรียืนอยู่ ถ้าเขาเดินด้วยอัตราเร็วเฉลี่ยเท่าเดิม

ข้อต่อไป

#13. กำหนดให้ cot A = x/y แล้ว sinA +2cosA/2sinA -CoSA มีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#14. น้องเมย์ ชวนน้าวีอ่านนิยายเรื่องพรพรหมอลเวง โดยที่ผลคูณของคู่หน้าหนังสือที่เปิดอ่านอยู่เป็น 1,980 จงหาว่าหน้าถัดไปจากคู่หน้าดังกล่าวเป็นหน้าที่เท่าไร

ข้อต่อไป

#15. ครึ่งหนึ่งของ (2⁸)¹⁵ มีค่าเท่าใด

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *