บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 14

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 14

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. คาร์ลเกาส์ (Karl Gauss) นักคณิตศาสตร์ชาวเยอรมัน สามารถบวกเลข 1 ถึง 100 ได้ในระยะเวลาสั้นเมื่อเขาอายุเพียง 7 ปี จงหาค่าของผลต่างระหว่างผลบวกของเลข 1 ถึง 100 กับค่าเฉลี่ยเลขคณิตของจำนวนตั้งแต่ 45 ถึง 56

ข้อต่อไป

#5. จำนวนในข้อใดมีค่าถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. จงพิจารณาข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. ถนนระหว่างเมือง ก, ไปเมือง ข. ยาว 270 กิโลเมตร แต่ทางรถไฟสั้นกว่า 30 กิโลเมตร รถไฟแล่นเร็วกว่ารถยนต์ชั่วโมงละ 15 กิโลเมตร และถึงเร็วกว่ารถยนต์ 2 ชั่วโมง จงหาผลบวกของอัตราเร็วของรถไฟและรถยนต์ ชั่วโมงละกี่กิโลเมตร

ข้อต่อไป

#8. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. จงหาผลบวกของรากทั้งหมดของสมการ

ข้อต่อไป

#11. จากรูป กำหนดวงกลมแต่ละวงมีรัศมี 1 นิ้ว โดยมี A, B และ C เป็นจุดศูนย์กลาง ของวงกลมแต่ละวงพื้นที่แรเงาเป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#12. สามเหลี่ยมมุมฉากรูปหนึ่งมีด้านประกอบมุมฉากยาว 3 และ 4 หน่วย ตามลำดับ ถ้าต้องการสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากที่เป็นรูปขยายของรูปเดิม โดยให้มีพื้นที่เป็นสามเท่าของรูปเดิมแล้ว สามเหลี่ยมรูปใหม่จะมีด้านตรงข้ามมุมฉากกี่หน่วย

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. จากการสำรวจ นักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 1 จำนวน 180 นาย ที่จะเลือกเรียนสาขาวิชาต่างๆ เมื่อเลื่อนชั้นขึ้นเป็นนักเรียนนายร้อยชั้นปีที่ 2 สรุปความต้องการของนักเรียนนายร้อย มีดังนี้
ชอบเรียนสาขาวิศวกรรมต่างๆ จำนวน 125 นาย
ชอบเรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 95 นาย
ชอบเรียนสาขาบริหารรัฐกิจ จำนวน 92 นาย
ชอบเรียนทั้งสาขาวิศวกรรมและสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 43 นาย
ชอบเรียนทั้งสาขาวิศวกรรมและสาขาบริหารรัฐกิจ จำนวน 57 นาย
ชอบเรียนทั้งสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาบริหารรัฐกิจ จำนวน 52 นาย
โดยที่นักเรียนนายร้อยทั้ง 180 นาย จะชอบเรียนอย่างน้อยหนึ่งสาขาในสามสาขาดังกล่าว ข้างต้นจงหาว่าจำนวนนักเรียนนายร้อยที่ชอบเรียนสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ อย่างเดียวมีเท่าใด

ข้อต่อไป

#15. ให้ M(t,1/9 ) และ N (3. t) เป็นจุดสองจุด บนพาราโบลา y = ax² โดย a และ t เป็นจำนวนจริง ข้อความต่อไปนี้ข้อใดถูก (จปร.42)

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *