บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 19

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 19

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#3. ข้อใดผิด

ข้อต่อไป

#4. ข้อใดเป็นคำตอบของผลรวมของเลขฐานสอง 1001₂ และเลขฐานแปด 37₈

ข้อต่อไป

#5. จงหาค่าของมุม y

ข้อต่อไป

#6. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. จงตรวจสอบว่า ข้อความ "ถ้า นาย ก เป็นชายไทยแล้ว นาย ก จะชกมวยไทยเก่ง และเตะตะกร้อเก่ง" สมมูลกับข้อความข้อใด

ข้อต่อไป

#8. การสรุปผลในข้อใดเป็นการอ้างเหตุผลที่สมเหตุสมผล

ข้อต่อไป

#9. ถ้าคำกล่าวที่ว่า "นักเรียนนายร้อยทุกคนเก่งวิชาคณิตศาสตร์ คนเก่งวิชาณิตศาสตร์ทุกคนเก่งวิชาวิทยาศาสตร์ คนเก่งวิชาวิทยาศาสตร์ทุกคนเป็นคนฉลาด" เป็นความจริง ข้อใดต่อไปนี้สรุปถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. กำหนดให้ข้อใดถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *