บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 3

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 3

Results

-

#1. ค่าของ A + B + C เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#2. กำหนด x + y = 7 และ x²+ y² = 27 ดังนั้น ค่ของ x³ + y³ เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#3. ค่าของ sin² 60° + sin² 55° +sin² 50° +sin² 45°+sin² 40° +sin² 35° + sin² 30° เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#4. จากเอกลักษณ์ของตรีโกณมิติ ดังนั้น cosθ/1-sinθ เท่ากับข้อใด

ข้อต่อไป

#5. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#6. กำหนด 0° < θ < 90° และ sinθ.cosθ= ดังนั้น ค่าของ cos θ - sin θ เท่ากับเท่าใด

ข้อต่อไป

#7. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#8. ความน่าจะเป็นที่สมศักดิ์จะยิงปืนถูกเป้า เท่ากับ 60 % ถ้าเป้ายิงปืนเป็นวงกลมเรียงตามลำดับคะแนน โดยมีพื้นที่ดังนี้ 10 คะแนนมีพื้นที่ 1 ตารางหน่วย 9 คะแนนมีพื้นที่ 2 ตารางหน่วย 8 คะแนน มีพื้นที่ 3 ตารางหน่วย เป็นเช่นนี้ตามลำดับจนถึง 1 คะแนนมีพื้นที่ 10 ตารางหน่วย ความน่าจะเป็นที่สมศักดิ์ จะยิง 1 นัดแล้วได้คะแนนตั้งแต่ 8 คะแนนขึ้นไปมีค่าเท่าใด

ข้อต่อไป

#9. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดต่อไปนี้ผิด

ข้อต่อไป

#11. จุดตัดทั้งสองจุดของกราฟ x + y = 1 กับกราฟ y =x² - 2x -5 อยู่ห่างกันกี่หน่วย

ข้อต่อไป

#12. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#13. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#14. ถ้าเกรดเฉลี่ยของนักเรียนที่สอบวิชาคณิตศาสตร์มีค่าเท่ากับ 2.0 ดังนั้น นักเรียนที่ได้เกรด 0 มีจำนวนกี่คน ถ้านักเรียนได้เกรด 1, 2, 3 และ 4 มีจำนวน 4, 1 1, 6 และ 3 คน ตามลำดับ

ข้อต่อไป

#15. พลรบ มองเห็นยอดภูเขาเป็นมุมเงย 22.5 เมื่อเขาเดินเข้าหาภูเขาเป็นระยะทาง 600√2 เมตร จะมองเห็น ยอดภูเขาเป็นมุมเงย 45° เขาจะต้องเดินเข้าหาภูเขาลูกนี้อีกกี่เมตรจึงจะมองเห็นยอดภูเขาเป็นมุมเงย 60°

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *