บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 4

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 4

Results

-

#1. ข้อมูลชุดหนึ่งมี 5 จำนวน เรียงลำดับจากน้อยไปมาก ถ้ามัธยฐาน ฐานนิยม และค่าเฉลี่ยเลขคณิต ต่างเท่ากับ 50 ค่าพิสัยเป็น 11 และค่าเฉลี่ยเลขคณิต 3 จำนวนตรงกลางเป็น 51 จำนวนที่มากที่สุด ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#2. รถยนต์ 2 กันมีอัตราเร็วเฉลี่ยเป็นอัตราส่วน 5 : 6 ถ้ากันที่เร็วกว่าแล่นได้ระยะทาง 180 กิโลเมตร เสียเวลาน้อยกว่ากันช้าซึ่งแล่นได้ระยะทาง 200 กิโลเมตร อยู่ 50 นาที รถคันเร็วมีอัตราเร็วมากกว่ารถคันช้ากี่กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ข้อต่อไป

#3. หกเหลี่ยมด้านเท่ารูปหนึ่งแนบในวงกลมซึ่งมีสี่เหลี่ยมจัตุรัสล้อมรอบ ถ้าด้านของสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว ด้านละ 12 เซนติเมตร พื้นที่หกเหลี่ยมด้านเท่ารูปนั้นมีพื้นที่กี่ตารางเซนติเมตร

ข้อต่อไป

#4. กรวยกลมตันมีสูงเอียง 12.5 เซนติเมตร และมีพื้นที่ผิวทั้งหมด 56π ตารางเซนติเมตร จะมีปริมาตรกี่ลูกบาศก์เซนติเมตร

ข้อต่อไป

#5. กล่องใบหนึ่งมีลูกแก้วสีดำ 2 ลูก สีแดง 3 ลูก สีขาว 4 ลูก และสีเขียว 6 ถูก สุ่มหยิบลูกแก้วจากกล่อง 2 ลูก พร้อมกัน ความน่าจะเป็นที่ได้ลูกแก้วสีต่างกันเป็นเท่าใด

ข้อต่อไป

#6. จากรูปวงกลมใหญ่ A มีรัศมี 2 หน่วย และวงกลมเล็ก B และ C มีรัศมี 1 หน่วย ถ้า BA ตั้งฉากกับ AC พื้นที่แรเงามีค่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#7. กำหนดจำนวน 111n =1111₁ ดังนั้น ค่าของ n² + 1 มีค่าเท่ากับเลขฐาน 2 ในข้อใด

ข้อต่อไป

#8. กำหนด P(x² -2x)=x²-3x²+5 โดยที่ x ≤ 0 จะได้ P(0) - P(3) มีคำเท่าใด

ข้อต่อไป

#9. ดาวเทียมดวงหนึ่งอยู่ที่ระดับความสูง h กิโลเมตรเหนือระดับน้ำทะเล โคจรรอบโลกด้วยความเร็ว v กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในการโคจร 1 รอบใช้เวลา t ชั่วโมง โลกมีรัศมีกี่กิโลเมตร

ข้อต่อไป

#10. ถ้าต้องการแอลกอฮอล์เข้มข้น 35% จำนวน 50 ลิตร จะต้องใช้แอลกอฮอล์เข้มข้น 50% ผสมกับ แอลกอฮอล์เข้มข้น 30% อย่างละกี่ลิตรตามลำดับ

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *