ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 7

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 7

Results

-

#1. ข้อใดถูกต้อง

ข้อต่อไป

#2. ค่าของ (√2-√11+√13)(-√2+√11+√13) ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#3. กำหนดข้อมูล 3, 1, 7 12,6, 9, 11, a - 2,a + 1,8 และ x-ber = 7 ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#4. ให้ ℝ แทนเซตของจำนวนจริง ความสัมพันธ์ในข้อใดต่อไปนี้เป็นฟังก์ชัน

ข้อต่อไป

#5. จากรูปกำหนดให้ ☐ABCD เป็นรูปสามเหลี่ยมผืนผ้า มีจุด E และจุด F เป็นจุดกึ่งกลางของด้าน AD และ CE ตามลำดับ ถ้าพื้นที่ของ ∆BDF เท่ากับ 8.5 ตารางหน่วย แล้ว ☐ABCD มีพื้นที่เท่ากับกี่ตารางหน่วย

ข้อต่อไป

#6. กำหนดให้ p,q และ r เป็นประพจน์ โดยที่ (p V r) ↔ (~ p∧ ~ 9) เป็นประพจน์ที่มีค่ความจริงเป็นจริง ข้อใดต่อไปนี้ถูกต้อง

ข้อต่อไป

#7. กำหนดให้ m และ n เป็นจำนวนเต็ม ซึ่งเมื่อหาร x³ - 6x² + mx + nx + 5 ด้วย x - 2 แล้วเหลือเศษ 3 ถ้า m : n = 5 :2 แล้วเศษจากการหาร 15x³ - x² + 3x + 1 ด้วย mx - n มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#8. จำนวนวิธีที่แตกต่างกันทั้งหมดในการวางรูปสี่เหลี่ยมขนาด 2 x 1 ตารางหน่วย จำนวน 9 รูป เพื่อปกคลุมรูปต่อไปนี้ มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#9. กล่องใบหนึ่งมีบัตร 10 ใบ เขียนหมายเลข 1 - 10 กำกับไว้หมายเลขละใบ ความน่าจะเป็นที่หยิบสลากพร้อมกัน 3 ใบ ให้ได้ผลรวมของหมายเลขเท่ากับ 12 มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#10. ข้อใดถูกต้อง

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *