บจก. เอ็นจิเนียร์ ติวเตอร์
083-812-1905
avionics1@hotmail.co.th

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 8

ข้อสอบโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า วิชาคณิตศาสตร์ชุดที่ 8

Results

-

#1. แม่ค้าขายผ้า นำผ้าไปซักน้ำพบว่าผ้าหดไป 11% ของความยาวเดิม แล้วนำมาขายในราคาเมตรละ 120 บาท ปรากฎว่ายังได้กำไร 30% อยากทราบว่าแม่ค้าซื้อผ้ามาราคาเมตรละเท่าใด

ข้อต่อไป

#2. กำหนดให้ A =2,563² - 2,560² - 3²/2,560 แล้วค่าของ A/2 ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#3. ถ้า x⁴ + 3x³ - 15x² - 17x + 37 หารด้วย Ax² + Bx + c ได้ผลหารเป็น x² - 4x + 3 และมีเศษเหลือเป็น 2x +7 แล้วค่า A + B + C ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#4. กำหนดให้ a เป็นผลบวกของ x และ y โดยที่ x แปรผันโดยตรงกับ b² และ y แปรผันแบบผกผันกับ b³ ถ้า a = 1 จะได้ b = -1 และถ้า a = 9 จะได้ b = 1 แล้วค่า a ตรงกับข้อใด เมื่อ b = 2

ข้อต่อไป

#5. มีถาดน้ำแข็งยูนิตทรงลูกบาศก์ 2 ถาด โดยถาดที่หนึ่งทำน้ำแข็งที่มีความยาวต้านละ 3/2 เซนติเมตร ได้จำนวน 12 ก้อน และถาดที่สองทำน้ำแข็งได้ปริมาตรเป็น 2 เท่าของถาดแรก ถ้าถาดที่สองทำน้ำแข็งได้จำนวน 18 ก้อน และได้ก้อนน้ำแข็งยาวด้านละ 3√3a เซนติเมตร ค่าของ 2a ตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#6. กำหนดให้ พาราโบลามีสมการ y = -x²/2 + x + 5/2 เป็นรูปต้นแบบ
ภาพที่หนึ่ง ได้จากการเลื่อนขนานพาราโบลานี้ด้วยเวกเตอร์ AB โดยที่มีจุดเริ่มตันเป็น A(8, -1) และจุดสิ้นสุดเป็น B(1, 3)
ภาพที่สอง ได้จากการสะท้อนภาพที่หนึ่ง โดยให้เส้นตรง x = 1 เป็นเส้นสะท้อนจุดสูงสุดของภาพที่สองตรงกับจุดใด

ข้อต่อไป

#7. ในการทำข้อสอบท้ายคาบวิชาคณิตศาสตร์ของสมชาย หากเขาได้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ครั้งสุดท้าย 12 คะแนนค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของเขาจะเท่ากับ 10 แต่ถ้าเขาได้คะแนนสอบวิชาคณิตศาสตร์ครั้ง สุดท้าย 6 คะแนน ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของคะแนนสอบของเขาจะเท่ากับ 8 ข้อใดเป็นจำนวนครั้งในการสอบทั้งหมดของสมชาย

ข้อต่อไป

#8. กำหนดให้ x, y, z เป็นจุดศูนย์กลางของวงกลม โดยเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม x, y และ z เท่ากับ 3,4 และ 6 เซนติเมตร ตามลำดับ ความยาวของ AB มีค่าตรงกับข้อใด

ข้อต่อไป

#9. กำหนดให้ A, B, C และ D เป็นสับเซตของเอกภพสัมพัทธ์ 𝕌 โดยที่ n(A') = 5,n(C') = 10, n(A' ∩ B') = 4,n[P((A∩B) U C)] = 1 ถ้า R = { x ∈ 𝕌 I x ∉ A และ S = {x ∈ 𝕌 I x ∉ B} แล้ว ข้อใดมีค่าเท่ากับ n(R)+n(S)

ข้อต่อไป

#10. ข้อความ "ถ้าไตรมาสที่ 1 มีแดดออกทุกวัน แล้วไตรมาสที่ 2 โรงงานจะผลิตร่มเพิ่มขึ้น 15% " สมมูลกับ ข้อความ ใดต่อไปนี้

จบคำถาม

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *